Film Dressing for Primary Suture of the Neck
頚部手術におけるフィルムドレッシング

Shinji Suzuki, Kazuhiko Shoji, Shinichi Takagita, Satoshi Ikegami, Yasutaka Kawata, Miyuki Marumo, Yo Kishimoto, Tsuyoshi Kojima
2004 Practica Oto-Rhino-Laryngologica  
doi:10.5631/jibirin.97.77 fatcat:rqt7rrepjnbl5by7jkkg5nttqq