Pétervárad 1694. évi török ostroma nyugati és oszmán források alapján [thesis]

Catagay Capraz Hüseyin Sevket
A munkámhoz nyújtott segítségéért szeretném köszönetemet kifejezni elsősorban témavezetőmnek, Papp Sándornak, aki mindvégig figyelemmel kísérte és segítette munkámat. Rajta kívül is sokan járultak hozzá disszertációm megírásához azzal, hogy egy-egy részkérdésben tanácsaikkal segítettek. Közülük is külön meg szeretném köszönni Ivanics Máriának a támogatását, akivel közösen kezdtem el feldolgozni az alább közölt török hadjárati naplót. Ugyancsak köszönetemet szeretném kifejezni az Akdeniz Egyetem
more » ... az Akdeniz Egyetem oktatójának, Haldun Eroğlunak a munka során nyújtott segítségéért. E helyütt szeretnék továbbá köszönetet mondani Seres Istvánnak, aki a Thököly Imre környezetében felbukkanó személyek azonosításában volt a segítségemre. A dolgozatban érintett egyes részkérdésekkel már hosszabb idő óta foglalkozom, a korábbi kutatásaimban nyújtott tanácsaikért szeretnék köszönetettel tartozom a Topkapı Szeráj Múzeum Levéltára, a Başbakanlık Osmanlı Arşivi és a Magyar Országos Levéltár vezetőségének és dolgozóinak, akik mindvégig támogattak és segítettek munkámban. Szeretnék még köszönetet mondani Çapraz Boglárkának, aki segített az olasz nyelvű források lefordításában, és a dolgozat javításában. Továbbá a török szakos, doktori dolgozatával épp elkészült Bülent Bayramnak és a történelem szakos, szintén doktori dolgozatát készítő, Alper Alpnak az Ankarai Gazi Egyetemen, akik tanácsaikkal biztattak. Szeretnék köszönetet n még Kulik Melindának a német nyelvű szövegek lefordításában való segítségnyújtásáért. Külön köszönettel tartozom szüleimnek, hogy mindvégig türelmesen mellettem álltak, bátorítottak és segítettek a dolgozat megírásának időszakában. krónika-kompilációba, úgy hogy a bevezetését és a befejezését elhagyták. A két kézirat összevetése után megállapíthattam, hogy az isztambuli kézirat a teljes változat, a berlini hozzá képest pedig hiányos. A berlini kéziratot 1829-ben röviden Hammer-Purgstall ismertette németül az Archiv für Geschichte c. folyóiratban. 1 Ugyanő egy rövid részletet be is épített nagy összefoglaló munkájába (Joseph von Hammer: Geschichte des Osmanischen Reiches. Budapest, VI. 588-589.). Bár forrását nem nevezte meg, feltehetően ugyanebből a német szövegből készítette Gömöry Gusztáv a magyar fordítást. 2 Magyarul máig egyedül Gömöry Gusztáv írt a péterváradi ostromról, tanulmányában nem adta meg pontosan a forrását, mégis úgy tűnik, hogy valamelyik német ismertetést használta. Gömöry Gusztáv ugyanis nem tudott törökül, ez a török tulajdonnevek és a dátumok pontatlan leírásában is megfigyelhető. Gömöry úgy vélte, hogy a török krónika egyetlen példányban maradt fenn, ami nem is csoda, hiszen Hammer-Purgstall sem tudott az isztambuli kéziratról. Annak ellenére, hogy Gömöry a német fordításnak csak egy részét, nagyjából a második felét ültette át magyarra, a magyarországi hadtörténeti munkákban az 1694-es péterváradi ostromot mindmáig Gömöry publikációja alapján írják le. Jóllehet a kezembe került forrás nem teljesen ismeretlen, de sem a kiadása, sem pedig a feldolgozása nem felel meg a mai tudományos követelményeknek. Célom ezért az, hogy a teljes oszmán-török szöveg alapján képet adjak az 1694. évi hadjáratról, annak előkészületeiről, a huszonhárom napig tartó, Pétervárad elleni ostrom lefolyásáról, a hadakozó felek létszámáról, a hadjárat logisztikájáról. A dolgozatot az Oszmán Birodalom általános belés külpolitikájáról, szárazföldi és tengeri haditeljesítményéről, a hadsereg felszereléséről, katonai egységeiről, hagyományairól szóló munkák megvizsgálásával egészítettem ki, így a dolgozatomban megjelennek az 1694. évi péterváradi naplóból származó adatokon kívül az oszmán hadi erők tagozódásáról, a katonák élelmezéséről, a várrendszerekről, a katonai vonulás során való út-és hídépítésről, a hadsereg finanszírozásáról, és más hasonló tényezőkről szóló adatok is. A más krónikások által írott naplók és a feljegyzett politikai, katonai vagy társadalmi adatok használata a dolgozatomból kihagyhatatlan volt ahhoz, hogy a napló teljes tudományos feldolgozás alá kerüljön. Segítségemre voltak a vizsgálataim során kezembe került, a Râşid Mehmed Efendi 3 és a Defterdar Sarı Mehmet Paşa 4 által írt, a 1 Joseph von Hammer: Geschichte des Osmanischen Reiches.
doi:10.14232/phd.1113 fatcat:yvdm6xdvcbebfhxxxvydmwfs6q