Long-term care in the health system: European tendencies and Bulgarian experience

Teresa Vasileva, Marilena Pittara, Sarina Yanakieva, Elka Atanasova, Stefka Koeva
2018 Health Economics and Management  
Резюме: Обзорът е основан на студентски доклад, представен в рамките на семестриалната конференция в рамките на курса по здравна икономика Въведение: Едно от най-сериозните предизвикателства пред здравеопазването в световен мащаб е застаряването на населението и свързаното с това нарастващо значение на дългосрочните грижи. Целта на настоящата разработка е да дефинира накратко понятието "дългосрочни грижи" и видовете услуги, които се включват в това понятие, тенденциите в разходите и обхвата на
more » ... одите и обхвата на дългосрочните грижи, както и различните начини и системи за предоставяне и финансиране. Материали и методи: Разработката представлява обзор на литературата по въпроса за съдържанието и обхвата на понятието "дългосрочни грижи". Направен е опит за кратка систематизация на различните видове грижи и тяхното финансиране. Обзорът се базира на материали, анализи и статистически данни на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), Европейския съюз (ЕС) и български източници. Резултати и дискусия: Дългосрочните грижи представляват набор от услуги, необходими на хора с намален (физически или/и умствен) капацитет на функциониране, правещи ги зависими от външна помощ за задоволяване на разнообразни нужди (медицински и немедицински) за продължително време. Според начина на организация и предоставянето им дългосрочните грижи могат да бъдат формални и неформални; организирани и индивидуални. Организираните доставчици на услуги включват институционални и общностно базирани доставчици. Делът на здравните дългосрочни услуги в БВП и в общите здравни разходи варира значително за страните-членки на ЕС, като в новоприетите след 2004 г. страни от Централна и Източна Европа той е значимо по-нисък. Сред тях България заема последно място. Класифицирането на системите за финансиране на дългосрочните грижи може да бъде представено по различни признаци, някои от които са представени в обзора. Заключение: Системата на дългосрочните грижи е изправена пред важни предизвикателства, свързани с повишаващи се разходи и едновременно с това с естествено повишаващите се очаквания за все по-високо качество и ефективност. Предизвикателство във всяка една страна, включително и най-добре развитите, остава осигуряване с необходимия брой и квалификация персонал, предоставящ услугите, както и оказване на подходяща помощ -материална, информационна, консултативна и психологическа -за лицата, полагащи неформални грижи. Ключови думи: дългосрочни грижи, дългосрочни здравни грижи, разходи за дългосрочни грижи, формални и неформални услуги, институционални и общностно-базирани доставчици Results and Discussion: The term "long-term care" refers to a range of services provided for people with limited ability (physical and/or mental) to function who therefore depend on an outside assistance for meeting various needs (medical and nonmedical) for an extended period providers. The share of long-term care health costs in GDP and in total health costs varies significantly across the EU member-states. It is substantially lower in the new Central and Eastern European members, among which Bulgaria ranks last. EU countries can be grouped on different dimensions to deliver a typology of long-term care systems, some of the classifications being presented in the article. Conclusion: The long-term care system faces a number of challenges, connected with the increasing costs parallel with the rising expectations for a higher quality and efficiency. A challenge in every country, even the most developed one, is the provision of the adequate number and qualification mix of formal carers as well as a various types of assistance for the informal carers -financial, information, consultative and psychological.
doi:10.14748/hem.v66i4.4771 fatcat:odmgojjnqba6bouhasovwlswpm