UNIVERSITATEA NAłIONALĂ DE APĂRARE "CAROL I" Centrul de Studii Strategice de Apărare şi Securitate EVOLUłIA MEDIULUI DE SECURITATE ÎN ZONA EXTINSĂ A MĂRII NEGRE ŞI INFLUENłA ACESTEIA ASUPRA CONFIGURĂRII FORłELOR NAVALE ALE ROMÂNIEI PE TERMEN MEDIU ŞI LUNG

Cristina Bogzeanu
unpublished
fatcat:g2zkh3zt2bajdh4pzumh7uwnie