THE IMAGE OF THE GERMANS IN KyIV PRESS DURING THE REVOLUTIONARy PERIOD

Basenko
unpublished
ОБРАЗ НІМЦІВ У пРЕСІ КИєВА ЗА ДОБИ РЕВОлюЦІї (лютий-жовтень 1917 р.) У статті досліджено образ німців, витворений у ЗМІ в ході революції 1917 р. Робота ілюструє спектр уявлень основних політичних угруповань, репрезентованих у ЗМІ: українських та російських соціалістів, кадетів, російських правих та більшовиків. Розкрито взаємозалежність між їхнім ставленням до Німеччини і проблемою миру. Ключові слова: образ німців, преса Києва, Перша світова війна, Українська революція, 1917 р. Лютнева
more » ... я порушила усталену воєн-ну агітацію імперської Росії: підважила принцип «війни до перемоги» та єдність образу ворога-Німеччини. Скасування загальної цивільної цен-зури уможливило плюралізм суджень і бум у ви-давничій справі. Залишена чинною військова цензура виявилась неефективною в умовах хао-су [28, с. 29-34]. Проблема образу Німеччини в період револю-ції 1917 р. досліджена історіографією в загально-російському контексті, що, однак, не відображає української специфіки. Найбільш релевантними є роботи Бориса Колоницького [72] і Тетяни Філі-пової [71], виконані в рамках Вуппертальського проекту з вивчення російського сприйняття Ні-меччини. Вітчизняна історіографія торкається проблеми побіжно, фокусуючись на подіях Укра-їнської революції. Німецький фактор розглянуто в однойменному колективному нарисі [95], а та-кож у другому томі монографії «Політична істо-рія України XX ст.» [101]. Ця стаття покликана розкрити спектр уявлень про німців у київській пресі. Найбільший видавничий центр Південно-Західного краю [38, с. 181], Київ у 1917 р. став епіцентром революційних процесів в Україні. У руслі загальних тенденцій [37, с. 23-25] у ході Першої світової війни періодика міста кількісно досягла рівня ЗМІ [4, с. 19]. Це дає підстави гово-рити про формування та відображення нею по-глядів суспільства [109, c. 138-139]. Джерелами роботи є провідні щоденні газети: україномовні соціалістичні «Нова рада» та «Робітнича газета», російськомовні прогресивні (ліберальні та соціа-лістичні) «Киевская мысль», «Последние ново-сти», «Южная копейка», правий «Киевлянин», більшовицький «Голос социал-демократа». Російська прогресивна преса домінувала в ін-формаційному просторі міста [107, с. 108-109]. Натхненна революцією, вона поспішила дискре-дитувати царську бюрократію як німецьких The article examines image of the Germans, created by the press during the revolution of 1917. The study depicts variety of perceptions about Germans, shared by the major political forces of the time: Ukrainian and Russian socialists, constitutional democrats, Russian right-wings and Bolsheviks. The interdependency between the attitude towards Germany and the question of peace settlement is revealed.
fatcat:wsk2ycsxevfunckzmpzc3btm3q