Development of the institution of civil law responsibility of police officers in Ukraine

Olha Panchenko
2021 Entrepreneurship, Economy and Law  
Ольга Панченко, канд. юрид. наук, фахівець відділу докторантури та ад'юнктури Національної академії внутрішніх справ РОЗВИТОК ІНСТИТУТУ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ В УКРАЇНІ Актуальність статті полягає в тому, що еволюція розвитку інституту відшкодування шкоди, завданої правоохоронними органами, також має глибоке історичне коріння. Він пройшов тривалий шлях, починаючи з давньоримських «Законів XII таблиць», де передбачена відповідальність посадових осіб (тобто представників
more » ... равоохоронних органів), які виносили завідомо незаконний вирок, до чіткого й унормованого законодавства, що регулює це питання, яке ми маємо нині. У його основу покладені дослідження багатьох філософів, учених і науковців, які спільними зусиллями створювали ті основоположні принципи, що проголошують право людини на життя, свободу, особисту недоторканність, судовий захист своїх прав, на відшкодування матеріальної та моральної шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів державної влади та їх посадових і службових осіб. Досліджено еволюцію розвитку інституту відшкодування шкоди, завданої правоохоронними органами, починаючи з давньоримських «Законів XII таблиць», де передбачена відповідальність посадових осіб представникам правоохоронних органів, до унормованого законодавства, яке ми маємо наразі. Розглянуто низку нормативно-правових актів, які регламентували це питання на різних історичних етапах, а саме: «Закони XII таблиць», «Права, за якими судиться малоросійський народ» 1743 р., «Зібрання малоросійських прав» 1807 р., «Загальне цивільне уложення Австрійської імперії» 1811 р., «Звід законів Російської імперії» 1833 р., Проект цивільного уложення 1905 р., а також відповідні законодавчі акти, які прийняті в Українській СРСР і на теренах незалежної України. На основі проведеного аналізу запропоновано виокремлювати шість основних етапів становлення й розвитку інституту цивільно-правової відповідальності поліцейських в Україні: перший -«Передреволюцій ний» (1832-1917 рр.); другий -«Нігілістичний» (1917-1922 рр.); третій -«Активне напрацювання нормативно-правової бази» (1922-1961 рр.); четвертий -«Закріплення принципу відповідальності» (1963-1982 рр.); п'ятий -«Розвиток вітчизняного законодавства» (199 -2003 рр.); шостий -«Сучасний» (2003 р. -теперішній час). Ключові слова: еволюція, відповідальність правоохоронних органів, законодавство, делікт, історичні етапи. Постановка проблеми. Питання відповідальності за завдану шкоду в цивільних правовідносинах не втрачає своєї актуальності протягом усього періоду розвитку права. Еволюція розвитку інституту відшкодування шкоди, завданої правоохоронними органами, також має глибоке історичне коріння. Він пройшов тривалий шлях, починаючи з давньоримських «Законів XII таблиць», де передбачена відповідальність посадових осіб (тобто представникам правоохоронних органів), які виносили завідомо незаконний вирок, до чіткого й унормованого законодавства, що регулює це питання, яке ми маємо нині. У його основу покладені дослідження багатьох філософів, учених і науковців, які спільними зусиллями створювали ті основоположні принципи, що проголошують право людини на життя, свободу, особисту недоторканність, судовий захист своїх прав, на відшкоду-
doi:10.32849/2663-5313/2021.1.05 fatcat:7rwuboi5t5fudate65uenpgtzm