ČUVANJE DIJALEKATSKIH CRTA U TOPONIMIMA

Zvezdana Pavlović
1989 Hrvatski Dijalektološki Zbornik  
Određene lekseme govornog jezika preuzimaju funkciju imenovanja različitih geografskih objekata i na taj način ulaze .u onomastički sistem, postaju onomastičke reči. Nastale u okvirima narodnih govora one nastav ljaju da žive u njemu, kao poseban sistem, ali sa svim odlikama toga govo ra. Koje su to dijalekatske osobine koje se reflektuju i čuvaju u onimima, i kako to izgleda na samom materijalu? Sve dijalekatske crte, potencijalno, mogu biti prihvaćene u onomastičkim recima. Stvarna situacija
more » ... Stvarna situacija to ne potvrđuje. Onimi, imajući funkciju imenovanja, egzistiraju samostalno; kontekstna situacija za njih nije re levantna, bez obzira što će, u zavisnosti od govorne situacije, imati svoje mesto u realizaciji rečenice. Sintaksičke osobenosti ne mogu ostaviti traga u njima. Oni ostaju to što su, njihova se semantika ne menja. Akcenat mo že da ima vidnu funkciju u onomastičkim recima. Njegova funkcija se oseća u uporednom proučavanju onomastičkog materijala različitih dijalekata i time različitih akcenatskih sistema. U okviru jedne govorne zone ne tako bitnu, samo kao faktor preciznog prikazivanja materijala. Govorne osobine iz kruga fonetskih pramena su najčešće prisutne u toponimima. Ovom prilikom je analiziran toponimski materijal iz tri regiona prizrensko-timočkog dijalekta: oblast oko Trgovišta1 (zona a, 35 sela), oblast Poljanice1 2 (zona ¿>,21 selo) i Belog Potoka3 (zona c, 20 sela). U toponimima su praćene ove dijalekatske crte: čuvanje poluglasa, čuvanje vokalnog Z , ču vanje -Z u finalnom položaju, promene u suglasničkim grupama mn > vn, vn '> ran, čuvanje grupe si, čuvanje grupe cr. I Toponimi u kojima je beleženjem potvrđeno čuvanje poluglasa ili je u njima refleks a, biće navedeni u ovoj grupi: a) Kladbftbc X 9, Kladbnče X 4, Tbnka artina X 3, Golubbc, Pakblnica. Sa izvršenom vokalizacijom poluglasa ima samo tri primera: Kladanac X 2, Kladanče.
doaj:604777f85eda4783976156cbe2eeb980 fatcat:jlkqqpxkrfg2dboipe3ebkcnue