Combined treatment of tocilizumab and chloroquine on severe COVID-19: a case report

Chun-yang Xu, Sheng-dong Lu, Xun Ye, Meng-yi Cao, Gui-dong Xu, Qiang Yu, Jin-xian Qian, Gang Zeng
2020 QJM: Quarterly journal of medicine  
doi:10.1093/qjmed/hcaa153 pmid:32365207 fatcat:zsi4drtddrhghld7jooxmzeamm