ECONOMIC POLICY OF THE STATE UNDER CONDITIONS OF THE GLOBAL TRANSFORMATIONS
ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ ЗА УМОВ ГЛОБАЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ

Iurii UMANTSIV, Kyiv National University of Trade and Economics, Oleksandr MINIAILO, Kyiv National University of Trade and Economics
2020 Economy of Ukraine  
УДК 338.2:339.9 Ю. М. У М А Н Ц І В, професор, доктор економічних наук, професор кафедри економічної теорії та конкурентної політики, О. І. М І Н Я Й Л О, доцент, кандидат економічних наук, декан факультету економіки, менеджменту та психології Київський національний торговельно економічний університет, вул. Кіото, 19, 02156, Київ, Україна ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ ЗА УМОВ ГЛОБАЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ * Досліджено теоретико методологічні засади формування та розвитку економічної полі тики держави
more » ... полі тики держави за умов глобальних трансформацій. Розкрито основні тенденції реалізації економічної політики держави. Акцентовано увагу на необхідності обмеження негатив ного впливу глобальних дисбалансів на розвиток економіки. Визначено пріоритетні на прями реалізації економічної політики держави за умов глобалізації. The article deals with theoretical and methodological principles of formation and development of the state economic policy under conditions of the global transformations. The main trends in implementation of the state economic policy are revealed. The focus is on the need to limit the negative impact of global imbalances on economic development. The priority directions of realization of the state economic policy under conditions of globalization are determined.
doi:10.15407/economyukr.2018.09.037 fatcat:ocuamq4gqjaqrpsxcktx43nvxy