Εφαρμογή αποκεντρωμένης αποθήκευσης δεδομένων σε Ethereum Blockchain [article]

Christos Anagnostou, National Technological University Of Athens
2020
Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. All rights reserved. Απαγορεύεται η αντιγραφή, αποθήκευση και διανομή της παρούσας εργασίας, εξ΄ ολοκλήρου ή τμήματος αυτής, για εμπορικό σκοπό. Επιτρέπεται η ανατύπωση, αποθήκευση και διανομή για σκοπό μη κερδοσκοπικό, εκπαιδευτικής ή ερευνητικής φύσης, υπό την προϋπόθεση να αναφέρεται η πηγή προέλευσης και να διατηρείται το παρόν μήνυμα. Ερωτήματα που αφορούν τη χρήση της εργασίας για κερδοσκοπικό σκοπό πρέπει να απευθύνονται προς τον συγγραφέα. Οι απόψεις και
more » ... φέα. Οι απόψεις και τα συμπεράσματα που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο εκφράζουν τον συγγραφέα και δεν πρέπει να ερμηνευθεί ότι αντιπροσωπεύουν τις επίσημες θέσεις του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Περίληψη Η ανατρεπτική τεχνολογία του Blockchain, έχει αρχίσει, πλέον, να αποκολλάται από την αρχική του υλοποίηση (τα κρυπτονομίσματα), και αρχίζει να αλλάζει για τα καλά τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται και χρησιμοποιούν το διαδίκτυο. Το Blockchain είναι ένας ψηφιακός κατανεμημένος και δημόσιος κατάλογος (ledger) στον οποίο καταγράφονται συναλλαγές και συμφωνίες με τρόπο αδιάβλητο και υποστηρίζεται από ένα δίκτυο ομότιμων κόμβων. Αυτό, έχει οδηγήσει στην ανάπτυξη αποκεντρωμένων εφαρμογών (DApps), οι οποίες δίνουν δυνατότητα στους συμμετέχοντες σε ένα Blockchain να αλληλεπιδρούν, χωρίς να υπάρχει ανάγκη για εμπιστοσύνη μεταξύ τους, αφού αυτή διασφαλίζεται από την ίδια την τεχνολογία. Η τελευταία, βασίζεται σε ένα δίκτυο ομότιμων κόμβων και θωρακίζεται με τεχνικές consensus μεταξύ των κόμβων, ώστε να διασφαλίζεται η ορθότητα και εγκυρότητα των δεδομένων που αποθηκεύονται στην αλυσίδα. Μία από τις πιο διαδεδομένες και ισχυρές, όσον αφορά τις δυνατότητες της, υλοποιήσεις Blockchain, είναι το Ethereum. Για τις ανάγκες της παρούσας διπλωματικής, αναπτύχθηκε, πάνω στο Ethereum, μία αποκεντρωμένη εφαρμογή, που δίνει στους χρήστες της τη δυνατότητα να προσφέρουν και να αγοράζουν αποθηκευτικό χώρο, χρησιμοποιώντας Ether, το κρυπτονόμισμα του Ethereum. Στην παρούσα εργασία, θα γίνει εκτενής αναφορά στα θεωρητικά θεμέλια τα οποία χρειάζονται για την ανάπτυξη της προαναφερθείσας εφαρμογής, καθώς και μια παρουσίαση της εφαρμογής καθεαυτής, με περιγραφή του τρόπου με τον οποίο αναπτύχθηκε, αλλά και κάποιων από τα βασικότερα use-cases. Abstract The disruptive technology of Blockchain, has now started to widen its scope from its initial form -which was a simple ledger, to store cryptocurrency transactions-into a powerful tool, to help people change the way they understand and interact with the Internet. Blockchain is a digitalised distributed and public ledger, based on a peer to peer network of nodes, that immutably stores data, transactions and agreements. It has led to the development of Decentralised Applications (DApps), which ensure a trustful interaction between the participants of the Network, without them having to actually trust one another. Blockchain technology is based on this peer to peer network, and uses specific consensus algorithms to ensure the validity and immutability of the data stored on the chain. One of the most widely adopted and robust implementations of Blockchain is Ethereum. As part of this diploma thesis, a decentralised application for sharing storage has been developed, using Ether, the cryptocurrency of Ethereum. Throughout the thesis, you may find thorough explanation of all the theoretical tools needed for developing an application of this kind, a description of the way it was developed, and lastly some of its most defining use-cases.
doi:10.26240/heal.ntua.18788 fatcat:tix7kykotjbnvkmunpsrddov3i