Çanakkale Yöresi Doğal Florasında Bulunan Kocayemiş (Arbutus unedo L.) Populasyonunun Morfolojik ve Pomolojik Özelliklerinin İncelenmesi

ŞEKER Murat;YÜCEL
2004 Journal of Agricultural Sciences  
Özet: Bu ara ştı rmada, Çanakkale merkezi ile birlikte Ayvac ı k, Çan ve Lapseki ilçelerinin ormanl ı k alanları nda doğal olarak bulunan kocayemi ş (Arbutus unedo L.) populasyonunun önemli bitki ve meyve özellikleri ayr ı nt ı l ı bir şekilde incelenmi ştir. Yap ı lan analizler sonucunda meyve iriliklerine göre populasyonda sekiz farkl ı meyve tipinin bulundu ğ u ve tiplerin ortalama meyve a ğı rl ı kları n ı n 0.96-13.63 g aras ı nda oldu ğ u, bu tiplerin C vitamini içeriklerinin ise 124-243
more » ... g/100 g taze meyve aras ı nda değ iştiğ i belirlenmi ştir. Türün ba şta zengin C vitamini içeri ğ i ve değ iş ik özellikleri bakı m ı ndan dikkat çekici yönleri bulunmaktad ı r. Abstract: In this study, important plant and fruit characteristics of strawberry tree (Arbutus unedo L.) population exist in the natural forests of central county, Ayvac ı k, Çan and Lapseki counties of Çanakkale province were investigated. According to the obtained results eight types determined on the fruit weight basis. The average fruit weight ranged between 0.96-13.63 g among types and vitamine C contents of selected individuals changed between 124-243 mg/100 g fresh fruit. Strawberry tree fruits may have great economic value due to its high amount of vitamine C content and other attractive tree and fruit characteristics.
doi:10.1501/tarimbil_0000001020 fatcat:jllbau37ljgfng56flm4msl3f4