OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE OKULA UYUM SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

Pınar BAĞÇELİ KAHRAMAN, Tuba ŞEN, Sümeyra ALATAŞ, Büşra TÜTÜNCÜ
2018 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi  
ÖZET Bu araştırmanın amacı, okulöncesi dönemde okula uyum sürecinde uygulanan stratejiler ve karşılaşılan sorunlar hakkında öğretmen görüşlerinin incelemektir. Ayrıca okula uyum sürecinde devlet okullarında uygulanan stratejiler ile özel okullarda uygulanan stratejiler arasında farklılık olup olmadığı da belirlenmeye çalışılmıştır. Bu amaç doğrultusunda; nitel araştırma yöntemlerinden tipik durum çalışması yoluyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu beşi devlet kurumunda, beşi
more » ... l kurumda görev yapan 10 okul öncesi öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırma yarı yapılandırılmış görüşme tekniği ile gerçekleştirilmiştir. Öğretmenler okula uyum süreci ile ilgili en çok "güven kazanma" etkinlikleri yaptıkları belirtmişlerdir. Öğretmenlerin çoğu uyum sürecinde en önemli unsurun ilgi çekici etkinlikler ve tanışma etkinlikleri yapmak olduğunu ifade etmişlerdir. Uyum sürecinde yaşanan sorunlar ile ilgili soruya, öğretmenler en çok aile faktörünün etkili olduğu ifade etmişlerdir. Devlet kurumlarında en çok aşırı koruyucu-hoşgörülü aile tutumuyla karşılaşılırken, özel kurumlar da ise aşırı koruyucu aile tutumu ile birlikte kararsız aile tutumuna da sık rastlanmıştır. Anahtar Kelimeler: Okul öncesi, okula uyum, okul öncesi öğretmen ABSTRACT It is aimed to investigate the teachers' views regarding the problems encountered and the strategies applied within the process of students' adaptation to school in the preschool period. In addition it is attempted to determine whether there is a difference between the strategies applied in public schools and private schools within the process of adaptation to school. For this purpose the research was carried out through typical case work. The study group of the research consists of 10 preschool teachers, five of whom work in public school and the other five teachers work in private schools. Within the research the data was obtained through semi-structured interview technique. The teachers stated that they made activities mostly about "gaining trust" regarding adaptation process. Most of the teachers uttered that the most important factor within the adaptation process is making interesting activities and meeting activities. Concerning the question about the problems encountered within the adaptation process, the teachers stated that mostly the family factor was effective. While over protective-tolerant family attitude was encountered in public schools, over protective attitude was encountered in private institutions together with indecisive attitude.
doi:10.17240/aibuefd.2018..-431421 fatcat:6x2kjnhllrdjnewytyd2tuia4q