Stress all around us: Overcoming chronic stress
Stres svuda oko nas - prevladavanje hroničnog stresa

Jasmina Radojlović, Nikola Petrović
2011 Zdravstvena zastita  
1 Мр сц. Јасмина Радојловић, Висока медицинска школа струковних студија "Милутин Миланковић", Београд. 2 Никола М. Петровић, Висока медицинска школа струковних студија "Милутин Миланковић", Београд. "Весело срце помаже као лек, а дух жалостан суши кости." (Соломонова изрека) Сажетак: Стрес је болест двадесетог и двадесет првог века. Живимо ужурбано и динамично, тако да све то утиче на квалитет нашег живота и рада. За разлику од наших предака којима је узрок стреса био пре свега телесне природе,
more » ... модерни стрес, или стрес двадесет првог века, углавном је психолошки. Генерално гледано, скоро свака околина може допринети стварању стреса. Утврђено је да је интерпретација стресних догађаја пресудна за доживљавање стреса. Циљ овог рада јесте да се укаже на начине превладавања стреса. Биће приказане различите психолошке технике које се користе за помагање особама које имају хронични стрес. Кључне речи: хронични стрес, превладавање, технике. Увод П осле распада државе, после ратова и санкција, а у време економске кризе када су мобинг и "изгарање" на радном месту постали свакодневна појава, стрес је реч коју све чешће чујемо. Стресом називамо реакцију нашег тела којом се мобилишу његови одбрамбени механизми, када се то од њега захтева. То је физичка, физиолошка, емоционална, когнитивна, понашајна и биохемијска реакција на оне опасности које код нас изазивају збуњеност, раздражљивост или узбуђење. Ове реакције су усмерене или на измену стресног догађаја или на прилагођавање ефектима које он изазива (Baum, 1990) . Не доживљавају сви људи стресоре на исти начин, пре свега зато што другачије доживљавају потенцијално стресне догађаје. Стрес је, дакле, последица тумачења стресног догађаја и истовремене оцене довољности сопствених резерви и потенцијала за савлађивање изазова из спољне средине (Taylor, 1995) . Ово догађање се може проценити као позитивно, неутрално или Summary: Stress is a disease of the 20th and the 21st century. We lead busy and dynamic lives and that affects the quality of our life and work. Unlike our ancestors, whose cause of stress was primarily of physical nature, modern stress or stress of the 21st century is mainly psychological. Generally speaking, almost every environment can contribute to creating stress. Research showed that the interpretation of stressful events is crucial for the experience of stress. The aim of this paper is to point out the ways of coping with stress. Various psychological techniques that are used to help people who have chronic stress will be presented.
doi:10.5937/zz1102079r fatcat:b6xsf6lhgjgfbj473ttyopgq3q