A romantikus gyermektisztelet Jean Paul Levana avagy neveléstan című művében

Gabriella Nádudvari
2020 Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio paedagogica  
A ROMANTIKUS GYERMEKTISZTELET JEAN PAUL LEVANA AVAGY NEVELÉSTAN CÍMŰ MŰVÉBEN Bevezetés Jean Paul 1 (1763-1825) már pusztán jelentős szépirodalmi művei által is része a pedagógia történetének. Regényei -mindenekelőtt a Titán (1800/1803) -a szó szoros értelmében művelődési regények, amelyek kritikus hangvételük miatt jelentős mértékben hozzájárultak a német "képzés" fogalom kialakulásához (Bollnow, 1977 ). Jean Paul egy átfogó elméleti munkában is -melynek címe Levana oder Erziehlehre (Levana
more » ... ehlehre (Levana avagy neveléstan), és amely először 1806-ban, majd jelentősen átdolgozott formában 1814-ben került kiadásra 2 -állást foglalt pedagógiai kérdésekben. 1790 körül alakította ki pedagógiai gondolkodási stílusát, melyhez valószínűleg a saját gyermekeihez kötődő nevelési feladatok adták meg a fő impulzust, és melyhez majdnem tíz éves házitanítói tevékenységének tapasztalatai és a korának pedagógiai témájú írásaival való elmélyült foglalkozás eredményei is hozzájárultak. 3 Jean Paul ez idő tájt -különösen Friedrich Wernlein gimnáziumi és magántanárral -folytatott levelezése arról tanúskodik, hogy az író baráti körében élénk filozófiai és pedagógiai diskurzust folytatott. Asszociatív jellegű leveleiben (vö. Bernauer, Miller és Neuber, 2018), amelyek már tartalmazzák esztétikai és pedagógiai elképzeléseit, Jean Paul nem törekedett szigorú argumentációs struktúra kidolgozására (Meier, 2002). Ugyanez az asszociatív, költői szövegalkotási eljárás érhető tetten a Levana c. műben is. Az irodalomtudomány -Hölderlinhez és Kleisthoz hasonlóan -Jean Pault nem tartja egyértelműen romantikus alkotónak. A neveléstudományi diskur-1 Mentalitástörténeti szempontból érdekes tény, hogy a klasszika és a romantika határmezsgyéjén alkotó Jean Pault a klasszikus Goethéhez és Schillerhez hideg viszony fűzte, míg a Schlegel fivérekkel, Tieckkel, Schleiermacherrel és Fichtével baráti kapcsolatot ápolt, mindazonáltal nézeteiket olykor kritikus távolságtartással fogadta. 2 Tanulmányunkban Jean Paul Levana oder Erziehlehre c. művének harmadik, a szerző irodalmi hagyatékából sokszorosított, elektronikus formában elérhető, 1845-ös kiadására hivatkozunk. 3 Wirth (1863, 34. o., ford.: N. G.) Jean Paul Friedrich Richter als Pädagoge: nebst einer Auswahl pädagogischer Kernstellen aus Jean Pauls Werken; Lehrern und Erziehern dargeboten c. művében Jean Paul nevelésre és oktatásra vonatkozó nézeteinek szisztematikus bemutatása mellett kitér Jean Paul életútjának részletes ismertetésére is. Leírja, hogy Jean Paulnak házitanítói tevékenysége alatt lehetősége volt arra, hogy "leszálljon a bűntelen és reménnyel teli gyermeki lélek mélyére, hogy megfigyelje a szellemi hajlamok és erők csírázását és növekedését, [...]".
doi:10.46436/actauniveszterhazypedagogica.2020.9 fatcat:e6z2envyvbh4bavduxdd2pobse