Việt Nam cần tăng mạnh đầu tư khoa học để phát triển bền vững [post]

Toan Manh Ho
2018 unpublished
Thảo luận về sự cần thiết của đầu tư khoa học cho một nước đang phát triển như Việt Nam.
doi:10.31219/osf.io/6adqs fatcat:rw6nfrd4tzhh7htqks766mwooe