Treatment of nutcracker syndrome with spermatic vein ligation and iliac vein anastomosis: Case report of three cases

Xiao-Yong Gong, Wei Zheng, Hong Du, Yi Lei, Ya-Hui Xue, Chao-Hui Xue, Xian-Chao An, Gang Zheng
2012 Asian Pacific Journal of Tropical Medicine  
doi:10.1016/s1995-7645(12)60174-6 pmid:23146812 fatcat:km4c5uc3ajek7g2xzhr2qt7ur4