556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Göre Marka Olarak Tescil Edilebilecek İşaretler

Mücahit ÜNAL
2005 Selcuk Universitesi Hukuk Fakultesi Dergisi  
ÖZET Marka olarak tescil edilebilecek iĢaretler 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanunu Hükmünde Kararname (KHK/556)"nin 5. maddesinde düzenlenmiĢtir. KHK/556 m.5"de marka olarak tescil edilebilecek iĢaretler sayılmıĢtır. Ancak bu sayım tahdidi olarak yapılmamıĢtır. Diğer bir deyiĢle maddede yer almayan iĢaretlerin de bazı Ģartları gerçekleĢtirmeleri ve ayırt ediciliği sağlamaları koĢuluyla marka olarak tescil edilebilecekleri kabul edilmiĢtir. Dolayısıyla KHK/556, bazı Ģartlar getirmiĢ
more » ... zı Ģartlar getirmiĢ olmasına rağmen marka olabilecek iĢaretleri oldukça geniĢ bir kapsamda değerlendirmiĢtir. Bu kapsam çerçevesinde kiĢi adları, sözcükler, resimler, fotoğraflar, Ģekiller, logolar, armalar, harfler, sayılar, üç boyutlu cisimler, renkler, sesler, kokular, hizmet iĢaretleri ve diğer bütün fikri mülkiyet iĢaretleri marka olarak tescil edilebilmektedir. ABSTRACT Signs that can be registered are prepared on the section 5 in the decree law on the protection of Trademarks (KHK/556). In the decree law on the protection of Trademarks numbered 556 section 5, signs that can be registered are put in order. But this is not limited. In other words, on condition that the signs that are not mentioned in the aforesaid article should materialize certain provisions and ensure distinction, it has been agreed that they can be registered as a trademark. Accordingly, although KHK/556 has stipulated certain conditions, such signs thereof as are likely to be trademarks have been evaluated on quite a vast scale. Within the frame of this coverage, personal service signs and all other signs of intellectual property can be registered as a trademark.
doi:10.15337/suhfd.2017.181 fatcat:efl2kao2ifeuborsgzcxuo4z7i