Risk identification as a key element of risk management within a company
Identyfikacja ryzyka jako kluczowy element zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie

Patrycja Kokot-Stępień
2015 Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Finanse Rynki Finansowe Ubezpieczenia  
Streszczenie: Cel -Celem artykułu jest wskazanie istoty identyfikacji ryzyka w przedsiębiorstwie oraz jej znaczenia w procesie zarządzania ryzykiem, a także określenie głównych zagrożeń prowadzenia działalności gospodarczej ze szczególnym uwzględnieniem małych i średnich przedsiębiorstw. Metodologia badania -Artykuł opracowano w oparciu o analizę pozycji literaturowych dotyczących zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie, a także na podstawie badań własnych przeprowadzonych w grupie małych i
more » ... dnich przedsiębiorstw podregionu częstochowskiego. Wynik -Poszukiwanie obszarów ryzyka oraz rozpoznanie czynników zagrażających działalności przedsiębiorstw wpływa na skuteczność zarządzania ryzykiem. Dla ułatwienia identyfikacji zagrożeń związanych z prowadzoną działalnością istotnym jest sporządzenie rejestru ryzyka, na podstawie którego możliwe jest wyodrębnienie kluczowych czynników ryzyka. Przeprowadzone badania pozwalają stwierdzić, że bez względu na wielkość przedsiębiorstwa największym zagrożeniem dla funkcjonowania podmiotów gospodarczych są czynniki zewnętrzne, a wśród nich wzrastająca konkurencja oraz spowolnienie gospodarcze, a także czynniki finansowe obejmujące przede wszystkim ryzyko utraty płynności oraz związane z tym opóźnienie w regulowaniu należności przez odbiorców. Oryginalność/wartość -W artykule wskazano główne kategorie ryzyk oraz najważniejsze czynniki zagrażające działalności przedsiębiorstw sektora MSP. Słowa kluczowe: ryzyko, zarządzanie ryzykiem, identyfikacja ryzyka, małe i średnie przedsiębiorstwa * dr Patrycja Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania, al. Armii Krajowej 19B, 534 Patrycja Kokot-Stępień poziom wynika głównie z rodzaju prowadzonej działalności. Ryzyka nie można wyeliminować, można je jednak rozpoznać, by następnie nim zarządzać, ograniczając w ten sposób podejmowanie błędnych decyzji, ponoszenie strat, czy też odchodzenie od wytyczonych w przedsiębiorstwie celów.
doi:10.18276/frfu.2015.74/1-46 fatcat:jvtaohnj4jhtblxrgxcazvo6s4