مقایسه کیفیت زندگی زنان بارور و نابارور مراجعه کننده به مراکز دولتی شهر مشهد

شهلا نورانی, الهام جنیدی, محمد تقی شاکری, نغمه مخبر
2012 Majallah-i Zanān, Māmā̓ī va Nāzā̓ī-i Īrān  
مقدمه: باروری یکی از مهمترین کارکردهای خانواده به شمار مـی رود و نابـاروری مـی توانـد باعـث اخـتلالات مهـم عاطفی، عواقب اجتماعی و روانی از جمله کاهش رضایت از زندگی و کیفیـت زنـدگی شـود . مطالعـه حاضـر بـا هـدف مقایسه کیفیت زندگی زنان بارور و نابارور مراجعه کننده به مراکز دولتی شهر مشهد انجام شد. روش کار: در این مطالعه تحلیلی مقطعی، 100 زن بارور با انتخـاب تصـادفی از مراکـز بهداشـتی درمـانی و 100 زن نابارور از مراکز ناباروری دولتی شهر مشهد به صورت مبتنی بر هدف انتخاب شدند. زنان شرکت کننده در
more » ... عه تنها همسر شوهرشان بودند و میانگین سنی آنان 22 تا 45 سال بود. زنان بارور از یک روش پیشگیری از بارداری اسـتفاده میکردند. شرکت کنندگان در مطالعه، پرسشـنامه بررسـی سـلامت عمـومی (GHQ28)، پرسشـنامه خلاصـه شـده کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی را تکمیل و سپس دادهها با استفاده از نرم افزار آمـاری SPSS (نسـخه 14) و آزمونهای کای دو، من ویتنی تجزیه و تحلیل و در آزمون های انجام شده ضـریب اطمینـان 95% و سـطح معنـی دار 0/05 مد نظر قرار گرفت. یافته ها: افراد دو گروه از نظر مشخصات فردی، سایر متغیرهای مداخلـه گـر و سـلامت عمـومی اخـتلاف معنـی داری نداشتند، تنها زنان نابارور خشنودی زناشویی بیشتری را ابراز کردند (p=0/014). دو گروه در هیچ یک از حیطه هـای (p=0/94) کلـی و (p=0/18) محـیط ،(p=0/53) اجتماعی ،(p=0/86) روانی ،(p=0/46) جسمی شامل زندگی کیفیت اختلاف آماری معنی داری نداشتند. نتیجهگیری: در مطالعه حاضر کیفیت زندگی دو گروه اختلاف معنی داری نداشت و امتیازات کسب شـده در هـر دو گروه زنان بارور و نابارور در حد متوسط بود. لذا انجام مطالعات بیشتر جهت کمک به ارتقاء کیفیت زندگی به ویـژه در زنان به عنوان پایه خانواده و جامعه ضروری به نظر می رسد.
doi:10.22038/ijogi.2012.5717 doaj:5a5b4dc1b9864ca1bc6662c420bc55f3 fatcat:tftkptkoujdfjd26owok7m7av4