Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Öğrencilerinin Bilgi Arama Süreci Deneyimleri: Kavram Yanılgıları (Department of Information and Records Management Students Information Search Process Experiences: Misconceptions)

Nermin Çakmak, Engin Baysen
2017 Turk Kutuphaneciligi - Turkish Librarianship  
Öz Araştırmada Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü (BBY) öğrencilerinin bilgi arama süreçlerindeki kişisel deneyimlerini anlamak, süreçler ile ilgili kavram yanılgılarının olup olmadığını tespit etmek ve kavram yanılgıları var ise, ne tür kavram yanılgılarına sahip olduklarını ortaya çıkartmak amaçlanmıştır. Bu çerçevede, araştırmada Kuhlthau'nun altı aşamalı "Bilgi Arama Süreci (BAS)" modeli temel alınmıştır. Veriler; amaçlı örnekleme yöntemi kullanılarak, 13 Ankara Üniversitesi BBY öğrencisi ile
more » ... rçekleştirilen yarı yapılandırılmış görüşme tekniği ile elde edilmiştir. Veriler içerik analizi yöntemi ile çözümlenmiştir. Verilerin analizi ile elde edilen bulgular sonucunda, öğrencilerin BAS'ın "konu seçimi", "bilgi toplama", "tamamlama" aşamaları ve "diğer" kategorisinde sınıflandırılan "araştırma yöntemlerini belirleme" ve "araştırma ödevi" ile ilgili kavram yanılgılarına sahip oldukları tespit edilmiştir. Bulgular kavram yanılgılarının öğrencilerin bilgi arama süreçlerini etkili ve verimli bir biçimde gerçekleştirmelerini engelleyebildiğini  Bu çalışma, Çakmak'ın (2016) "Lisans öğrencilerinin bilgi arama süreçleri ile ilgili kavramları, tutumları ve düşünceleri" başlıklı doktora tezi sürecinde gerçekleştirilen çalışmaların bir kısmının, tezden ayrı olarak sürdürülüp geliştirilmesi ile ortaya çıkarılmıştır. Ayrıca bu çalışma, Çakmak'ın doktora çalışmasının nitel verilerin analizi kısmında yer alan ana ve alt kategorilerin belirlenmesine ve tanımlanmasına öncülük etmiştir. This study is developed and completed separately from the work carried out during the process of Çakmak's doctoral dissertation entitled (2016) "Undergraduates students' concepts, attitudes and thoughts regarding information search process". This study also pioneered the identification of main and subcategories in the analysis of qualitative data of Çakmak's doctoral study.  Dr., TMMOB Mimarlar Odası Kütüphanesi. e-posta: Çakmak ve Baysen göstermiştir. Bu araştırmanın sonuçlarının kütüphanecilere, eğitimcilere ve bilgi erişim sistemi tasarımcılarına önemli bir katkı sunması beklenmektedir. Anahtar Sözcükler: Bilgi arama süreci; kavram yanılgısı; bilgi arama deneyimleri; BBY öğrencileri; Ankara Üniversitesi. Abstract The aim of this work is to understand the personal experiences of Department of Information and Records Management (IRM) students engaged in information search processes, to determine whether there are misconceptions about the processes, and if so to find out which misconceptions exist. The research is based on the model of Kuhlthau's six-staged Information Search Process (BAS). The data were obtained using a semi-structured interview technique with 13 Ankara University IRM students using purposeful sampling. The data were analysed using the content analysis method. It was determined that the students had misconceptions related to the BAS's stages of "topic selection", "information collection", "search closure", alongside "determination of research methods" and "research paper" which were classified into the "others" category. This evidence indicates that misconceptions can prevent students from performing effectively and efficiently in their information search processes. The results of this research should make an important contribution to library staff, trainers and information retrieval system designers.
doi:10.24146/tkd.2017.17 fatcat:koj35qjspvgxri6tsaykwo6uhi