The relationship between Nine Types Temperament Model with Psychobiological Personality Model and Affective Temperament Model

Enver Yilmaz, Gorkem Gencer, Ozge nal, Alp Orek, Omer Aydemir, Erdem Deveci, Ismet Kirpinar
2015 Anatolian Journal of Psychiatry  
ÖZET Amaç: Bu çalışmanın amacı, yeni bir mizaç modeli olan dokuz tip mizaç modeli (DTMM) ile psikobiyolojik kişilik modeli (PKM) ve affektif mizaç modelinin (AMM) kategori ve boyutları arasındaki olası ilişkileri ve birbirlerini yorda ma derecelerini saptamaktır. Yöntem: Çalışmanın örneklemi, yaşamının herhangi bir döneminde psikiyatrik tedavi almamış ve herhangi bir kronik hastalığı bulunmayan 206 sağlıklı gönüllüden oluşmuştur. Veri toplama aracı ) kullanılmıştır. Bulgular: DTM3, DTM8 ve DTM9
more » ... mizaç kategorileri dışında tüm DTMÖ kategorileri r=0.40 ve üzeri düzeyde çeşitli MKÖ boyutları ile anlamlı korelasyonlar göstermiştir. DTM1, DTM5 ve DTM9 mizaç kategorileri dışında tüm DTMÖ kategorileri ise; r=0.40 ve üzeri düzeyde çeşitli TEMPS-A kategorileri ile anlamlı korelasyonlar göstermiştir. Regresyon analizi sonuçlarında ise, DTMÖ kategorileri varyansının MKÖ boyutları ve TEMPS-A kategorileri tarafından %29-63 oranında açıklanabildiği saptanmıştır. Sonuç: Araştırma göstermiştir ki, DTMÖ ile psikiyatride yaygın kullanılan iki ölçeğin boyut ve kategorileri arasında çok tutarlı ve anlamlı bağıntılar olsa da, DTMM ile PKM ve AMM arasında kavramsal yaklaşım farklılıkları bulunmakta ve DTMM'nin mizaç kategorileri kendilerine özgü özellikler barındırmaktadır. (Anadolu Psikiyatri Derg 2015; 16(2):95-103) Anahtar sözcükler: Mizaç, karakter, dokuz tip mizaç modeli, psikobiyolojik kişilik modeli, afektif mizaç modeli ABSTRACT Objective: This study aims to determine Nine Types Temperament Model (NTTM), which is a new temperament model, with Psychobiological Personality Model (PPM) and Affective Temperament Model (ATM) and define the possible relations between categories and dimensions and their degrees of predicting each other. Methods: The sample group consists of 206 healthy volunteers who did not receive any psychiatric treatment in their life and do not have any chronic disease. Anadolu Psikiyatri Derg 2015; 16:95-103 tanımlanan mizaç tiplerine ait ayırıcı özellikler aşağıda özetlenmiştir. Dokuz Tip Mizaç (DTM)1: Anatolian Journal of Psychiatry 2015; 16:95-103 Yılmaz ve ark. 97 _____________________________________________________________________________________________________ diyöz, dayanıklı, otoriter, toleranssız, çabuk parlayan, mücadeleci. 10 DTM9: Çatışmaktan kaçınan, sakin, uyumlu, barışçıl, bütünleşmeci, ağırkanlı, utangaç, esnek, sabırlı, inatçı. 8,9
doi:10.5455/apd.164248 fatcat:5hnqr4dzhbbolljxfkx2wek4ny