Energetic and Environmental Impacts Related to Transport and Assembling Processes in ABiogas Production Plant from Marine Macroalgae (FP7 Project BioWALK4Biofuels)

Andrea Cappelli, Emanuele Gigli, Luca Muzi, Roberto Renda, Silvano Simoni
2010 Vides un Klimata Tehnologijas / Scientific Proceedings of Riga Technical University: Environmental and Climate Technologies  
GHG emissions, eutrophication and energy dependence are problems that the EU has to face in the near future. The BioWALK4Biofuels project aims to find a common response to these challenges, taking advantage of spontaneous biological processes: the growth of algae and anaerobic digestion of biomass. This project is being built thanks to European funding under the 7th Framework Programme. To evaluate the results obtained,a first LCA study was carried out that, as regards the data on
more » ... and on the assembly of the plant, refers to data supplied by manufacturers, while the study of algal growth was made on the basis of a model of cultivation that takes account of the aspects that most affect this key process among all the ones that cooperate in the whole plant. The electricity and heat produced through a co-generator fueled by biogas produced from algal biomass, according to this study, are responsible for GHG emissions reduced by 52% compared to traditional technologies. The biogas produced during the 4 years of the project allows the substitution of 85 tonnes of oil equivalent (toe). komplektēšanas procesu ietekme uz enerģētiku un vidi biogāzes ražošanas rūpnīcā no jūras mikroaļģēm (FP7 projekts BioWALK4Biofuels) SEG emisijas, eitrofikācijas un enerģētiskā atkarība ir problēmas, ar kurām ES saskarsies tuvākajā nākotnē. Projekta BioWALK4Biofuels galvenais mērķis ir atrast kopīgu risnājumu šīm problēmām, izmantojot bioloģiska procesa priekšrocības -aļģu augšanu un anaerobisku biomasas noārdīšanos. Šis projekts tiek realizēts, pateicoties Eiropas 7. Ietvarprogrammas finansējumam. Lai novērtētu iegūtos rezultātus, tika izstrādāts pirmais dzīves cikla analīzes (DCA) pētījums, kas balstās uz infrastruktūras un rūpnīcas plānu datiem, kas tika iegūti no ražotājiem. Savukārt aļģu augšanas pētījums tika modelēts ar kultivācijas modeļa palīdzību, kas iekļauj dažādu datu un pieņēmumu kopu. Kopā atlasītie faktori izvēlēti, vadoties no būtiskuma principa: parametri, kuri visvairāk ietekmē galveno ražošanas procesu starp visiem procesiem, kas darbojas koģenerācijas stacijā. Elektrība un siltums, kas tiek saražots koģenerācijā, darbinot to ar biogāzi, kas tiek ražota no aļģu biomasas, saskaņā ar pētījumu ir atbildīgs par siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju samazinājumu par 52% salīdzinājumā ar tradicionālajām tehnoloģijām. Biogāze, kas ir saražota projekta 4 gadu laikā, atļauj aizstāt 85 tonnas naftas ekvivalenta (toe). 27 Андреа Капелли, Эмануэл Гигли, Лука Муци, Роберто Ренда, Сильвано Симони. Влияние энергетических и экологических факторов на процессы транспортировки и сборки станции производства биогаза из морских водорослей (проект FP7 BioWALK4Biofuels) Выбросы парниковых газов, заболачивание и энергозависимостьэто проблемы, с которыми ЕС столкнётся в ближайшем будущем. Главная цель проекта BioWALK4Biofuels -найти общее решение этих проблем, используя преимущества биологического процессарост водорослей и анаэробное разложение биомассы. Проект осуществляется благодаря финансированию Европейской 7й Рамочной Программы. Для оценки полученных результатов было разработано первое исследование анализа жизненного цикла (АЖЦ), основанное на данных об инфраструктуре и планах завода, полученных от производителей. Исследование роста водорослей было смоделировано с помощью культивационной модели, включающей в себя множество различных данных и предположений. Итоговые факторы были выбраны на основе принципа существенности: параметры, оказывающие наибольшее влияние на главный производственный процесс из всех процессов, происходящих на станции когенерации. Электричество и тепло, произведенные в процессе когенерации с использованием биогаза, полученного из водорослёвой биомассы, по результатам исследования обеспечивают снижение выбросов парниковых газов на 52% по сравнению с традиционными технологиями. Биогаз, произведенный за 4 года проведения проекта, позволит заместить 85 тонн нефтяного эквивалента (toe).
doi:10.2478/v10145-010-0030-7 fatcat:aw5xobegorghjmh26tsoos3l3m