مسئولیت مدنی داوران مطالعه‌ای تطبیقی همراه با پیشنهادهای اصلاحی

محمدجواد میرفخرائی, کریسشین هاوس منینجر
1991 Majallah-i Huqūqī-i Biyn/al-milalī-i  
 ‫ةةةمار‬ ‫ا‬ ‫ي‬ ‫حقةةو‬ ‫مجلةةح‬ ‫و‬ ‫چهةةاردهم‬ ‫پانزدهم‬ 224 ‫بهر‬ ‫گهچاه‬ ‫كيهچرها‬ ‫از‬ ‫برخ‬ ‫كيفري‬ ‫محاكك‬ . ‫اس‬ ‫امر‬ ‫ايا‬ ‫م‬ ‫بيه‬ ‫ايا‬ ‫بروز‬ ‫سها‬ ‫بهو‬ ‫هچازات‬ ‫مه‬ ‫دهة‬ ‫اواخر‬ ‫در‬ ‫داوريها‬ ‫شمار‬ ‫ايش‬ ‫اف‬ 70 ‫و‬ ‫دهة‬ ‫اواي‬ 80 ‫و‬ ‫سازمانها‬ ‫كو‬ ‫گرديد‬ ‫ث‬ ‫با‬ ‫وكهالي‬ ‫كهانچن‬ ‫هو‬ ‫جم‬ ‫از‬ ‫فه‬ ‫مخت‬ ‫نهادهاي‬ ‫بيا‬ ‫الم‬  ‫دسهتچرالعم‬ ‫تنظيك‬ ‫منظچر‬ ‫بو‬ ‫آ‬ ‫و‬ ‫كچشيهاي‬ ‫داوران‬ ‫براي‬ ‫رفتاري‬ ‫ييا‬ ‫را‬ ‫داوري‬ ‫ديچان‬ ‫ميان‬ ‫ايا‬ ‫در‬ ‫دارند.‬ ‫مبذو‬ «
more » ... ‬ ‫دارند.‬ ‫مبذو‬ « . ‫.س‬ ‫آي.س‬ » ‫در‬ ‫نيه‬ ‫بهو‬ ‫هحيح‬ ‫واكنيه‬ ‫شتاب‬ ‫جريان‬ ‫داوران‬ ‫الحي‬ ‫بو‬ ‫تراض‬ ‫ا‬ ‫گير‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫را‬ ‫اييان‬ ‫پهذير‬ ‫هان‬ ‫زمه‬ ‫در‬ ‫كو‬ ‫نمچد‬ ‫ب‬ ‫مراته‬ ‫داوري‬ ‫سم‬ ‫خهچد‬ ‫استقال‬ ‫و‬ ‫رف‬ ‫ههر‬ ‫با‬ ‫ميترك‬ ‫منافع‬ ‫نداشتا‬ ‫و‬ ‫پرونده‬ ‫در‬ ‫امضها‬ ‫و‬ ‫الم‬ ‫ا‬ ‫راكتبا‬ ‫اختالف‬ ‫رفيا‬ ‫از‬ ‫يك‬ ‫جرح‬ ‫آمار‬ ‫كتب‬ ‫ام‬ ‫الت‬ ‫ايا‬ ‫وجچد‬ ‫نمايند.‬ ‫كاه‬ ‫را‬ ‫داور‬ . ‫اس‬ ‫داده‬ ‫ش‬   ‫و‬ ‫داوري‬ ‫سهازمانهاي‬ ‫رشد‬ ‫حا‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫اهميه‬ ‫داوران‬ ‫يهو‬ ‫مطروحو‬ ‫اوي‬ ‫د‬ ‫آمار‬ ‫هدن‬ ‫مه‬ ‫هنچلي‬ ‫مسه‬ ‫از‬ ‫ه‬ ‫ناشه‬ ‫الت‬ ‫ه‬ ‫ميه‬ ‫ه‬ ‫بررسه‬ . International Bar Association.  . ‫مقالهة‬ ‫بهو‬ ‫كنيد‬ ‫رجچع‬ ‫بييتر‬ ‫مطالعة‬ ‫براي‬ « ‫و‬ ‫جهرح‬ ‫هه‬ ‫ه‬ ‫سهه‬ ‫بيا‬ ‫هارت‬ ‫تاه‬ ‫داوري‬ ‫در‬ ‫داوران‬ ‫از‬ ‫الحي‬ ‫هه‬ ‫الم‬ » ‫شهمار‬ ‫حقچ‬ ‫ة‬ ‫ما‬ ‫ميرفخرا‬ ‫محمدجچاد‬ ‫ترجمة‬ 12 ‫ه‬ 165 -206 .  ‫داوران...‬ ‫مدني‬ ‫مسئوليت‬ 229 ‫دربار‬ ‫بررس‬ ‫مسا‬ ‫فرامچ‬ ‫غالبا‬ ‫و‬ ‫مهك‬ ‫شده‬ ‫و‬ ‫رفيا‬ ‫كو‬ ‫اس‬ ‫اي‬ ‫ب‬ ‫بايد‬ ‫داوران‬ ‫ب‬ ‫از‬ ‫داوري‬ ‫هيدگ‬ ‫رسه‬ ‫چهرر‬ ‫افتهادن‬ ‫حرك‬ ‫و‬ ‫بيا‬ ‫يا‬ ‫و‬ ‫داخ‬ ‫آگهاه‬ ‫آنهها‬ ‫از‬ ‫الم‬ ‫م‬ ‫هر‬ ‫نا‬ ‫باشهند.‬ ‫داشتو‬ ‫ت‬ ‫مسهنچلي‬ ‫ة‬ ‫يه‬ ‫و‬ ‫بيهه‬ ‫ت‬ ‫آن‬ ‫حههدود‬ ‫و‬ ‫چههارچچب‬ ‫داوري‬ ‫هان‬ ‫ام‬ ‫هرفيا‬ ‫تراض‬ ‫با‬ ‫مسنچلي‬ ‫تغيير‬ ‫بيمو‬ ‫و‬ ‫آن‬ ‫كردن‬ ‫سهازمان‬ ‫مسنچلي‬ ‫ني‬ ‫هاي‬ ‫ها‬ ‫مسه‬ ‫ايها‬ ‫ة‬ ‫جم‬ ‫از‬ ‫داوري‬ ‫دي‬ ‫مت‬ . ‫اسه‬ ‫بحث‬ ‫ا‬ ‫محچر‬ ‫و‬ ‫ضهچابط‬ ‫مقالهو‬ ‫ايها‬ ‫در‬ ‫هنچلي‬ ‫مسه‬ ‫هاي‬ ‫مالكهه‬ ‫ت‬ ‫ها‬ ‫ايه‬ ‫در‬ ‫داور‬ ‫هدن‬ ‫مه‬ ‫ههر‬ ‫از‬ ‫هيش‬ ‫به‬ ‫داوري‬ ‫كهو‬ ‫جاي‬ ‫اس‬ ‫متحده‬ ‫ر‬ ‫هيا‬ ‫جانيه‬ ‫هچان‬ ‫نه‬ ‫هو‬ ‫به‬ ‫هري‬ ‫ديگه‬ ‫هچر‬ ‫كيه‬ ‫ه‬ ‫ايه‬ ‫اختالف‬ ‫ف‬ ‫و‬ ‫ح‬ ‫جه‬ ‫دادگاه‬ ‫اندام‬ ‫رض‬ ‫ات‬ ‫و‬ ‫نمچده‬ ‫هرح‬ ‫شاهد‬ ‫سالو‬ ‫هر‬ ‫ديگر‬ ‫رف‬ ‫از‬ ‫تچ‬ ‫اب‬ ‫شمار‬ ‫ج‬ ‫مدن‬ ‫مسنچلي‬ ‫اوي‬ ‫د‬ ‫از‬ ‫ه‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫داوران‬ ‫هو‬ ‫يه‬ ‫ها‬ ‫ايه‬ ‫در‬ ‫هتيك.‬ ‫هسه‬ ‫ها‬ ‫اه‬ ‫پييرو‬ ‫كيچرهاي‬ ‫مچضع‬ ‫همچنيا‬ ‫مقالو‬ ‫داراي‬ ‫مسها‬ ‫ايها‬ ‫بهو‬ ‫نسب‬ ‫مدون‬ ‫حقچق‬ ‫بررسه‬ ‫شد.‬ ‫خچاهد‬ ‫داوران‬ ‫ههو‬ ‫كه‬ ‫هها‬ ‫آناه‬ ‫از‬ ‫ههاهر‬ ‫الظه‬ ‫هده‬ ‫وظايف‬ ‫دار‬ « ‫ضاي‬ ‫شبو‬ » ‫بخهش‬ ‫هستند‬ ‫مسنچلي‬ ‫بو‬ ‫حاضر‬ ‫مقالة‬ ‫او‬ ‫ضهات‬ ‫هدن‬ ‫مه‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫امري‬ ‫حقچق‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫دوم‬ ‫بخيهاي‬ ‫پردازد.‬  ‫ةةةمار‬ ‫ا‬ ‫ي‬ ‫حقةةو‬ ‫مجلةةح‬ ‫و‬ ‫چهةةاردهم‬ ‫پانزدهم‬ 230
doi:10.22066/cilamag.1991.18339 doaj:3a90f5f4019340d9951f6f855184adad fatcat:jwsu3dhj5vbqpdl5lssovajg7y