Ormanlardaki Karbon Birikiminin Konumsal ve Zamansal Değişiminin İncelenmesi: Daday Planlama Birimi Örneği

Ahmet Salih DEĞERMENCİ, Hayati Zengin
2016 Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi  
177 | A Ç Ü O r m a n F a k D e r g 1 7 ( 2 ) : 1 7 7 -187 Özet Artan ve çeşitlenen doğal kaynaklara talebin karşılanmasına yönelik olarak orman ekosistemlerinin kapasitelerinin zorlanarak tahrip edilmesi, biyolojik çeşitliliğin azalması, kirlilik ve küresel ısınma gibi pek çok sorunun ortaya çıkmasına neden olmuştur. Küresel ısınmanın sebebi olarak sanayileşme ve arazi kullanım değişiklikleri sonucu atmosfere salınan CO2 miktarının artması gösterilmektedir. Orman ekosistemleri karbon havuzudur
more » ... ri karbon havuzudur ve küresel ısınmanın etkisinin azaltılmasına önemli katkı yapmaktadır. Bu nedenle, orman ekosistemlerinde depolanan karbon miktarının değişiminin belirlenmesine yönelik çalışmalar son dönemlerde yaygınlaşmıştır. Bu çalışma kapsamında, Daday planlama biriminin 1970, 1990, 1999 ve 2012 yıllarına ait toprak üstü ve toprak altı biyokütleye bağlı karbon depolama kapasitesinin zamansal ve konumsal olarak nasıl bir değişim gösterdiği, ArcGIS 10.2 TM yazılımı kullanılarak belirlenmiş ve karbon depolama haritaları oluşturulmuştur. 1970 ve 2012 yılları arasında karbon miktarının yaklaşık 871 bin ton, biyokütle miktarının da yaklaşık 1.1 milyon m 3 arttığı görülmüştür. Yıllara ait değerler incelendiğinde özellikle verimli ormanlardaki biyokütle ve karbon birikimi miktarlarında gözle görülür bir artış olduğu belirlenmiştir. Biyokütle ve karbon birikimindeki bu artışlar bozuk orman alanlarının azalması ve verimli orman alanlarının artmasından kaynaklanmaktadır. Abstract Destruction of forest ecosystems by over straining their carrying capacity in order to meet the increasing demand for natural resources brought up some environmental problems like loss of biodiversity, pollution and global warming. Emissions of CO2 by industrialization and land use changes is seen as the main reason of global warming. Forest ecosystems serve as carbon pools and makes important contributions for decreasing global warming effects. This is why the researches on the temporal changes of carbon amount stored in forest ecosystems is prevalent in recent decades. In the present study, it was determined how the amount of carbon stored in biomass of above and belowground biomass of Daday Forest Planning Unit was changed in 1970, 1990, 1999 and 2012 by using ArcGIS 10.2 TM software and carbon storage maps were generated. It is observed that amount of carbon was increased nearly 871 thousand tons and, biomass was increased 1,1 million tons between 1970 and 2012. Especially, there is a significant increase in the carbon and biomass accumulation of productive forests. This is due to the increase of productive forest land and reduction of degraded forest areas in the planning unit.
doi:10.17474/acuofd.62812 fatcat:wahlhlh6urdmbmn26uciazm6xu