Pronunciem, una nova estratègia didàctica per a la pronunciació catalana

Josep Pi Mallarach
2013 Phonica  
Es presenta la metodologia i els continguts utilitzats en l'elaboració d'un conjunt de 1700 activitats interactives multimèdia per a l'ensenyament de la pronunciació catalana a alumnat immigrant d'Educació Secundària Obligatòria de Catalunya. La seqüenciació de les activitats introdueix l'alumnat en les diferents articulacions vocàliques i consonàntiques a partir de diferents gràfics articulatoris amb un suport àudio, de tal manera que el procediment d'aprenentatge resulta senzill i motivador
more » ... nzill i motivador per a l'alumnat. S'hi inclouen també apartats específics d'entonació i accentuació fonètica. Les activitats es poden consultar a la pàgina web del Departament d'Educació http://www.xtec.net/~jpi/index.htm
doaj:702ff5d30a564fddac8110260082e0c3 fatcat:h4liiduivvg43ndhxpnmbpiwme