PARTIES AND OTHER PARTICIPANTS IN THE BANKRUPTCY PROCEEDINGS

Miroslav Vrhovšek, Vladimir Kozar
2006 Pravo - teorija i praksa  
Narodna skup{tina Republike Srbije na sednici [estog vanrednog zasedanja donela je novi Zakon o ste~ajnom postupku, koji je objavljen u "Slu'benom glasniku RS" broj 84/04 od 24. VII 2004. godine. Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slu'benom glasniku RS", a po~inje da se primenjuje po isteku {est meseci od dana stupanja na snagu (dakle 2. II 2005. godine). Zakon o ste~ajnom postupku sadr'i bitne novine u odnosu na dosada{nja re-{enja iz Zakona o prinudnom poravnanju,
more » ... e~aju i likvidaciji. 1 U ovom radu }e se ~itaoci upoznati sa novinama ste~ajnog postupka koji se odnosi na stranke i druge u~esnike u ste~ajnom postupku. 24 ** Profesor na Privrednoj akademiji u Novom Sadu. ** Sudija Trgovinskog suda u Beogradu. 1 "Slu'beni list SFRJ", broj 84/89 i "Slu'beni list SRJ" br. 37/93 i 28/96. 2 "Slu'beni glasnik SRS", br. 54/89, 9/90, "Slu'beni glasnik RS", br.
doaj:6c75006ab71e4200ad3eeecc6ae479d4 fatcat:kjbiz7pambd37jwrc7bveb675y