Die Christelike boodskap en die nie-Christelike religieuse besef en godsdiens (ook van die moderne mense)

H. Du Plessis
1950 Koers : Bulletin for Christian Scholarship  
DIE CHRISTELIKE BOODSKAP EN DIE NIE-CHRISTELIKE RELIGIEUSE BESEF EN GODSDIENS (OOK VAN DIE MODERNE MENS). I. INLEIDING. Sinds die verskyning van dr. H. Kraemer se besonder belangrike boek, The Christian Message in a non-Christian world (1938) is die vraag of en in hoeverre daar in die prediking en gemeente-opbou aangesluit moet word by die nie-Christelike besef en godsdiens druk bespreek in sendingen teologiese kringe. Aangesien, soos Cicero reeds opgenierk het, daar geen volk, hoe barbaars ook
more » ... al, is wat nie een of ander godsdiens besit nie en terwyl hierom algemeen aanvaar word dat die religie tot die wese van die mens behoort, is hierdie vraag ook van besonder belang vir die prediking aan die moderne blanke lieiden, wat, hoeseer hy ook al ontaard is, tog ook nog hierdie algemeen menslike kenmerk dra. Omdat byna algemeen in nie-gelowige kringe (ook Afrikaanse) aangenecm word dat daar geen wesenlike verskille tussen die Christelike en A.-Die Religieuse Besef en die Algemene Openbarin:
doi:10.4102/koers.v17i5.1956 fatcat:aky4qijhjne7hfj2ey37hrjqme