GROUNDS FOR ADMINISTRATIVE RESPONSIBILITY

M.V. Kolesnikova
2020 Porìvnâlʹno-analìtične pravo  
кандидат юридичних наук, доцент, старший викладач кафедри адміністративного, господарського права та фінансово-економічної безпеки Сумського державного університету У статті розглядаються різні погляди на виникнення та перспективи розвитку адміністративної відповідальності. З'ясовано теоретичні положення та законодавче закріплення підстав адміністративної відповідальності в цілому. Стрімкий розвиток демократичної правової держави, пошук нових партнерів у сфері ринкових відносин, становлення та
more » ... ин, становлення та зміцнення країни, орієнтир на європейську точку зору, а також пріоритетність закордонних поглядів призводять до формування нових елементів, які дозволяють розкривати по-новому конституційні гарантії прав і свобод громадян та спонукають до необхідності переосмислення та нового дослідження правових інститутів, що становлять основу розвитку України як стабільної, сучасної правової держави. Серед них вагоме місце посідає один із найважливіших інститутів адміністративного права -адміністративна відповідальність. Оскільки розвиток суспільних відносин перебуває в постійному динамічному русі, а також спостерігається зростання зацікавленості громадян, виникає необхідність у всебічному переосмисленні соціальної ролі адміністративної відповідальності, її сутності, ознак, підстав виникнення, співвідношення з іншими видами юридичної відповідальності, законотворчого процесу, спираючись на дослідження як вітчизняних науковців, так і закордонних діячів. Адміністративна відповідальність відіграє важливу роль на даному етапі становлення та розбудови правової держави, адже адміністративні правопорушення являються найбільш численним видом проступків. Варто відмітити, що своєю суспільною небезпекою кожне окреме правопорушення не завдає значної шкоди, проте своєю чисельністю значно погіршує стабільність та розвиток суспільства та держави в цілому. Інститут адміністративної відповідальності у вітчизняній правовій науці займає чільне місце та був досліджений великою кількістю науковців-правників, але його соціальна сторона майже не висвітлювалася, а в питаннях правової сутності й досі залишаються деякі спірні питання. Висока соціальна значущість інституту адміністративної відповідальності для життєдіяльності суспільства зумовлює необхідність його подальшого вдосконалення. Ключові слова: адміністративна відповідальність, підстави адміністративної відповідальності, адміністративні правопорушення, адміністративні проступки, протиправність, склад адміністративного правопорушення, вина. The article looks at different perspectives on the emergence and prospects of developing administrative responsibility. The theoretical provisions and the legislative consolidation of the grounds of administrative responsibility as a whole have been clarified. The rapid development of a democratic rule of law, the search for new partners in the field of market relations, the establishment and strengthening of the country, a European perspective, and the priority of foreign views, lead to the formation of new elements that allow to open the new constitutional guarantees of rights and freedoms of citizens encourage the need to rethink and re-examine the legal institutions that underpin Ukraine's development as a stable, modern rule of law. Among them, one of the most important institutions of administrative law is administrative responsibility. Since the development of social relations is in constant dynamic motion, and there is an increase in citizens' interest, there is a need for a comprehensive rethinking of the social role of administrative responsibility, its essence, features, grounds for emergence, correlation with other types of legal responsibility, legislative process, legislative process domestic scientists and foreign figures. Administrative responsibility plays an important role at this stage of the formation and development of the rule of law, because administrative offenses are the most numerous types of misconduct. It is worth noting that with its social danger, each individual offense does not cause significant damage, but its number significantly impairs the stability and development of society and the state as a whole. The Institute of Administrative Responsibility is prominent in domestic legal science and has been researched by a large number of legal scholars, but its social side has hardly been covered, and some controversial issues remain in the legal nature. The high social importance of the Institute of Administrative Responsibility for the life of society necessitates its further improvement.
doi:10.32782/2524-0390/2020.1.82 fatcat:qpzylg7hyngqdjpsoe647smmoq