Phân tích hiệu quả kỹ thuật của các ngân hàng thương mại cổ phần tại Việt Nam

Nguyễn Minh Kiều, Nguyễn Ngọc Thùy Trang
2021 KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH  
Hiệu quả hoạt động luôn được xem là một yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh của bất kỳ ngân hàng nào trên thị trường. Do vậy, nghiên cứu này tiến hành đánh giá mức hiệu quả của các NHTMCP Việt Nam đạt được trong giai đoạn 2011 - 2018. Trong đó, hiệu quả hoạt động được ước lượng thông qua phương pháp phân tích hiệu quả kỹ thuật bằng phân tích biên ngẫu nhiên (SFA) và phân tích bao dữ liệu (DEA). Đồng thời, nghiên cứu cũng sử dụng phương pháp bình phương tối thiểu gộp (Pooled OLS), mô hình tác
more » ... ộng ngẫu nhiên (FEM), phương pháp ước lượng bình phương nhỏ nhất (GLS) để đánh giá tác động của các nhân tố đến hiệu quả kỹ thuật của các NHTMCP Việt Nam. Kết quả chỉ ra rằng, các yếu tố thuộc nhóm hiệu quả quản lý (ROA, ETA) có ảnh hưởng tích cực đến hiệu quả kỹ thuật hay hiệu quả hoạt động của các NHTMCP Việt Nam.
doi:10.46223/hcmcoujs.econ.vi.15.3.1330.2020 fatcat:spu7svaiafa5he6vokur73sa6m