BİR HALKLA İLİŞKİLER ARACI OLARAK TWITTER: T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÖRNEK İNCELEMESİ

Ali YILDIRIM
2014 Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi  
ÖZET Bu araĢtırmanın amacı, son yıllarda artan kullanımıyla toplumsal yaĢamda önemli bir yer edinen sosyal paylaĢım ağı Twitter"ın Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından nasıl ve hangi amaçla kullanıldığını ortaya koymaktadır. Bilgi teknolojilerinin son yıllarda büyük geliĢme göstermesi, bireylerin yaĢam öncelikleri arasında yer alan sağlık konusunda da bilinçlenmesine ve bilgi sahibi olmasına olanak tanımıĢtır. Bireyler artık merak ettiği herhangi bir konuda ilk olarak internetten ve
more » ... osyal medya ağlarından bilgi almaktadır. Anayasal görevleri arasında da yer alan halkın sağlıklı yaĢam konusunda bilinçlendirilmesi hususunda Sağlık Bakanlığı sosyal paylaĢım ağı Twitter üzerinden takipçilerini nasıl bilgilendirdiği, sağlıklı yaĢam ve hastalıklar konusunda hangi konularda mesajlar paylaĢtığı ve iletiĢimi kuvvetlendirmek adına takipçileriyle nasıl etkileĢim kurduğu, 12 farklı kategoride yapılan Twitter içerik analizine göre incelenmiĢtir. AraĢtırma sonucunda, Sağlık Bakanlığı"nın Twitter"ı yeterince etkili kullanamadığı, araĢtırma konusu olan 1 aylık süre içinde takipçileriyle hiç etkileĢime girmediği bulgusu elde edilmiĢ, kullanıcılarına yönelik olarak en yüksek oranda sağlıklı yaĢam ve fiziksel aktivite konusunda paylaĢım yaptığı ortaya çıkmıĢtır. ABSTRACT The aim of this paper is to reveal how and for what purpose The Ministry of Health uses popular social network site, Twitter, which has become significant in social life with its increasing usage in the past years. The great developments of information technology in the recent years enable individuals to have knowledge and awareness of health which is one of the priorities of their lives. Nowadays, individuals initially get their information about anything through internet and social media networks. As one of the Ministry of Health's constitutional missions is to make the society conscious about healthy life, it has been surveyed how the Ministry of Health informs it's followers through Twitter, on which subjects about healthy life and diseases the messages are being shared and how interactively Twitter is used in order to strengthen the communication with its followers, in twelve different categories according to Twitter content analysis. Depending on the findings, it has been reached to the conclusions that the Ministry of Health has not been using Twitter effectively, that it has not interacted with its followers within the month which was the duration of the research and that it has used Twitter mostly about healthy life and physical activity.
doi:10.19145/guifd.88026 fatcat:o5g42db34faajlksnwfv4vabum