Tasavvufun ve Edebî Türlerin "Popüler" Ekseninde Dönüşümü

Adem BÖLÜKBAŞI
2021 Universal journal of history and culture  
Ozet: Türkiye'de son yıllarda din veözellikle onunözel bir yorumunu teşkil eden tasavvuf yogun bir ilginin odagı hâline gelmiştir. Bu kapsamdaülkemizdeöteden beri ragbet gören Mevlevîlik ve Mevlevî kültürü de bu ilgiden payını almıştır. Bu çalışmadaki temel araştırma sorunu, yazın alanında son yıllarda ortaya çıkan bu tasavvufî-mistik yönelimlerin nasıl yeni edebî türler dogurdugudur. Bu amaçla Mevlânâ ve Mevlevîlikörneginde tasavvufî söylemin son yıllarda yazılan popüler kitaplardaki
more » ... ı ele alınacaktır. Türkiye'de yazılmış belli başlı çok-satan popüler kitaplar (Aşk, Pinhan, Mevlâna Işıgında Düşünce Yönetimi, Mevlana'nın CEO'su, Mevlâna ve Sûfî Gibi Düşünmek) seçilerek ilk olarak bu metinler uzerinden ulusal ve küreselölçekte tasavvuf algısının popülerlik baglamında geçirdigi dönüşümler incelenecektir. Bu kitaplar bir yandan postmodern kurmaca biçimi içerisinde farklı edebî türlerden yararlanarak tasavvufu araçsallaştıran metinler olarak ortaya çıkarken, diger taraftan da tasavvufun din içerisinde bütüncül bir sistem olarak hedefledigi manevi terbiye ve tekamülü araçsallaştıran metinler olaraköne çıkmaktadır. Birinci türdeki anlayış kendine has postmodern tasavvûfî romans türünü oluştururken digeri ise tasavvufî kişisel gelişim türünün dogmasına yol açmaktadır. Makalede bu yeni edebî türlerin doguşu salt soyut bir edebî gelişme olarak degil din, edebiyat ve kültür ilişkisi içerisinde "yeni çag"ä ozgü bir karşılıklı dönüşüm olarak din sosyolojisi açısından ele alınmaktadır. Abstract: Religion and Sufism in recent years in Turkey have become a focus of intense interest. In this context, the Mevlevism and Mevlevi culture, which has been popular in our country for a long time, has also received its share from this interest. In this study, the reflections of Mevlânâ and Mevlevism in popular books written in recent years will be discussed. The main research problem in this study is how these sufistic-mystical orientations that emerged in the field of literature in recent years gave birth to new literary genres. For this purpose, the reflections of Sufi discourse in popular books written in recent years (Aşk, Pinhan, Mevlâna Işıgında Düşünce Yönetimi, Mevlana'nın CEO'su, Mevlâna ve Sûfî Gibi Düşünmek) will be discussed in the example of Mevlana and Mevlevism. For this purpose, by selecting some best-seller popular books written in Turkey in recent years, transformation of perceptions on sufism on national and global scale will be examined. On the one hand, these texts emerge as texts that instrumentalize Sufism in the form of postmodern fiction by using different literary genres, on the other hand, they come to the fore as instruments that instrumentalize the spiritual education and evolution that Sufism aims as a holistic system within religion. While the first type of understanding creates a unique postmodern Sufi romance genre, the other leads to the birth of the Sufi self-help literary genre. In the article, the birth of these new literary genres is discussed in terms of the sociology of religion, not merely as an abstract literary development but as a reciprocal transformation peculiar to the "new age" in the relationship between religion, literature and culture.
doi:10.52613/ujhc.894898 fatcat:igq67gahsjhrpc26k73qdoo5hy