A FLIPPED CLASSROOM EXPERIENCE IN MATHEMATICS TEACHING AT HIGHER EDUCATION

Carmen Calvo-Jurado, Miguel Candel Pérez
2018 EDULEARN18 Proceedings   unpublished
Høgskulen på Vestlandet SAMANDRAG Artikkelen rettar søkelyset mot bruken av omvendt undervisning som undervisningsmodell i høgare utdanning. Føremålet med artikkelen er å utvikle kunnskap om korleis omvendt undervisning kan bidra til å støtte opp om studentane si laering. For å utvikle ei djupare forståing for korleis studentar opplever omvendt undervisning som støtte for eiga laering har vi valt ei kvalitativ tilnaerming. Artikkelen byggjer på eit utviklingsarbeid med ein undervisningsmodell
more » ... dervisningsmodell bygd på videoførelesingar, studentars arbeid med oppgåver og klasseromsundervisning. Undervisningsmodellen har vore prøvd ut i tre ulike studentgrupper i faget juss. Empiri er henta inn gjennom tre fokusgruppeintervju med tre ulike studentgrupper. Fire kategoriar peikar seg ut som sentrale: fleksibilitet, struktur, relevans og samhandling. Hovudfunnet vårt er at undervisningsmodellen er individorientert, og at modellen i mindre grad utnyttar laeringspotensiale som ligg i det å vere deltakande i eit laeringsfellesskap. Som implikasjon av studien foreslår artikkelforfattarane at undervisarar som nyttar omvendt undervisning må gi meir merksemd til korleis ein legg til rette for laeringsfremjande samhandling i studentgruppa. NØKKELORD laering | undervisning | videoførelesingar | studentaktive laeringsformer | samhandling | omvendt undervisning ABSTRACT The purpose of this article is to contribute to knowledge about how students in higher education experience and make use of flipped classroom to support lear-19. "IT PARTLY BREAKS UP THE CLASS ENVIRONMENT" -EXPERIENCES WITH FLIPPED CLASSROOM AS A TEACHING MODEL IN HIGHER EDUCATION 397 ning. We have chosen a qualitative approach in order to gain deeper understanding of the students' experiences with flipped classroom. Our starting-point is a teaching model linked to flipped classroom carried out with students at a university college in Norway. The teaching model contained video lectures, students' work with sets of tasks, and class attendance. We investigated the students' experiences with the teaching model through three focus group interviews, and identified four central categories: flexibility, structure, relevance and interaction. Our main finding indicates that the teaching model is individual-oriented. Less attention is paid to active and social learning opportunities. If digitalization in higher education is to promote learning, lecturers have to recognize interaction in order to support the students' learning in flipped classrooms. REMARKS The authors of this chapter have no conflicts of interest.
doi:10.21125/edulearn.2018.1209 fatcat:mf33ynzinbbjdilintto2o6ar4