Kodėl refleksija? Apie socialinį darbą kaip refleksyvų profesionalumą

Birutė Švedaitė-Sakalauskė
2012 Socialinė teorija empirija politika ir praktika  
Vilniaus universitetasUniversiteto g. 9/1, LT-01513 VilniusEl. paštas: birutesvedaite@yahoo.de Straipsnyje keliamas klausimas, kodėl refleksija yra neatsiejama nuo socialinio darbo profesijos. Atsakymų ieškoma dviem būdais: aptariant socialinio darbo profesijos specifiką ir gilinantis į socialinio darbo profesionalumo diskursus. Apibendrinant įvairių autorių nuomones, socialinio darbo profesijai būdingi šie požymiai: dvigubo mandato dilema, technologijos deficitas, koprodukcijos bei dialoginio
more » ... usitarimo principas ir pamatinis žinojimas apie subjektyviai ir selektyviai suvokiamą tikrovę. Tokia profesinio veikimo specifika reikalauja socialinio darbuotojo refleksyvumo. Refleksyvumą taip pat pagrindžia naujosios socialinio darbo profesionalumo teorijos. Straipsnyje plačiau apsistota prie trijų: hermeneutinio profesionalumo, socialinio darbo kaip modernios paslaugų profesijos ir refleksyvaus profesionalumo koncepcijos.Pagrindiniai žodžiai: refleksija, socialinio darbo profesija, refleksyvus profesionalumas, profesionalumo teorijos.Why is reflexivity? Social work as a reflexive professionalityBirutė Švedaitė-Sakalauskė SummaryThe aim of the article is to justify the inseparability of reflexivity and social work profession. The justification of inseparability is made by analysing social work profession and the discourses of social work profession. In summarising the ideas of different authors it is possible to identify the main features of social work profession: the dilemma of dual mandate, the deficit of technology, the principle of coproduction and dialogical agreement and the fundamental knowledge about subjectively and selectively perceived reality. Dealing with main features of social work, social workers need to be reflexive. The reflexivity is also justified by the new theories of social work professionality. The article presents three of them: hermeneutic professionality, social work as modern service profession and the conception of reflexive professionality.Key words: reflexivity, profession of social work, reflexive professionality, theories of professionality.
doi:10.15388/stepp.2012.0.1861 fatcat:hzgrb5frrnhtpnslmpceyjqlj4