CREATIVITY AND AESTHETIC APPLIED TO ECOLOGICAL EDUCATION / KŪRYBIŠKUMAS IR ESTETIKA EKOLOGINĖJE EDUKACIJOJE

Agnieška Juzefovič
2014 Creativity Studies  
The present research attempts to reveal how ecological (environmental) education could be conveyed through aesthetic, visual art and various creative projects. Over a long time philosophers had developed the implementation of art as a powerful tool of education. Writers, painters themselves also quite often understood their mission as a didactical one which may support and improve system of education of their time. The author will exhibit various reasons why creative education performed with
more » ... help of arts were supportive to a cultivation of ecological skills. Different aspects of Chinese thought, particularly Daoism, are presented through their potential usability for contemporary creative education of ecological topics. The author also highlights some limits and difficulties of using Chinese philosophical ideas for contemporary Western culture. Finally various creative projects used in raising ecological awareness are analyzed on their efficiency for education. Santrauka Straipsnyje nagrinėjama, kokiais aspektais ekologinė edukacija gali būti vykdoma pasitelkus estetiką, vizualiuosius menus ir įvairius kūrybinius projektus. Jau prieš daugelį šimtmečių filosofai bei pedagogikos teoretikai pastebėjo ir pabrėžė, kad menas yra galingas edukacinis įrankis. Rašytojai, dailininkai taip pat neretai jausdavosi turintys didaktinę misiją ir siekė plėtoti bei tobulinti savo laikmečio edukacinę sistemą. Straipsnyje nagrinėjamos įvairios priežastys, lemiančios, kad kūrybinė edukacija vykdoma pasitelkus įvairius menus ir geba efektyviai formuoti ekologinius įgūdžius. Taip pat nagrinėjami įvairūs kinų mąstymo tradicijų aspektai, daugiausia dėmesio sutelkiant ties daoizmo mąstymo tradicija, kuri gali būti sėkmingai panaudojama kūrybiškai taikant ekologinę edukaciją. Autorė atskleidžia kai kuriuos pavojus bei ribotumus, su kuriais susiduriama bandant kinų mąstymo tradicijose plėtojamas interpretacijas pritaikyti dabartinei Vakarų kultūrai. Taip pat parodoma, kaip įvairūs kūrybiniai projektai taikomi ugdant ekologinį žmonių sąmoningumą, svarstoma, kokios priežastys lemia jų populiarumą ir sėkmingumą. Reikšminiai žodžiai: estetika, kūrybinė edukacija, daoizmas, ekologinė edukacija, aplinka, vizualieji menai, Vakarų filosofija.
doi:10.3846/23450479.2014.1000410 fatcat:db5heepk4zeh7jbhvtmckee2ma