Synthesis and evaluation of artificial antigens for astragaloside IV

Sheng-lan Yu, Zhen Ou-yang, Jia-bing Xu, Ting Meng
2014 Revista Brasileira de Farmacognosia  
doi:10.1016/j.bjp.2014.07.003 fatcat:e575fazdpjbank3gjqqi6fg6zi