MATHEMATICAL MODELLING OF RADIAL LONGITUDINAL EXTRUSION PROCESS BY USING TRAPEZOIDAL KINEMATIC MODULES
МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ РАДІАЛЬНО-ПОЗДОВЖНЬОГО ВИДАВЛЮВАННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ТРАПЕЦЕЇДАЛЬНИХ КІНЕМАТИЧНИХ МОДУЛІВ

N. Hrudkina, Donbass State Engineering Academy
2020 Transactions of Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University  
З метою дослідження раціональності застосування та особливостей вбудовуваності в загальні розрахункові схеми процесів радіально-поздовжнього видавлювання запропоновано кінематичні модулі трапецеїдальної форми 2b та 2c. Отримано величини приведеного тиску деформування двох розрахункових схем із трапецеїдальними модулями різної форми та кінематично можливими полями швидкостей. Проведено порівняльний аналіз отриманих величин для запропонованих схем і для найуживанішого випадку розбиття на
more » ... озбиття на кінематичні модулі прямокутної форми. Виявлено нераціональність використання розрахункової схеми із трапецеїдальним модулем 2b з нульовою вертикальною складовою, що пояснюється невдалим вибором кінематично можливого поля швидкостей всередині модуля. Для комбінації із трапецеїдальним модулем 2с із ненульовою вертикальною складовою оптимізація приведено тиску деформування можлива за двома параметрами, що визначають розміри та форму модулів. Використання комбінації із трапецеїдальним модулем 2с замість випадку розбиття на кінематичні модулі прямокутної форми є раціональним за будь-яких співвідношень процесу. Завдяки цьому вдається досягти зменшення прогнозованої величини приведеного тиску деформування до 7-10%. Отримані результати сприятимуть розробці ефективних розрахункових схем для моделювання процесів із використанням кінематичних модулів складної конфігурації, що відображають течію метала, та розробці відповідних технологічних рекомендацій. Ключові слова: комбіноване радіально-поздовжнє видавлювання; математичне моделювання; приведений тиск деформування.
doi:10.30929/1995-0519.2020.4.78-83 fatcat:n3xczdgzl5gppmmv2cxqnrl5ki