‫اﻗﺘﺼﺎدی‬ ‫وﺿﻌﯿﺖ‬-،‫آﯾﻨﺪه‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫اﻣﯿﺪ‬ ‫و‬ ‫ﻣﺬﻫﺒﯽ‬ ‫رﻓﺘﺎرﻫﺎی‬ ،‫اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ‬ ‫ﭘﯿﺶ‬ ‫ﺑﯿﻨﯽ‬ ‫ﺑﯿﮑﺎران‬ ‫در‬ ‫ﻣﻮاد‬ ‫ﻣﺼﺮف‬ ‫ﮐﻨﻨﺪه‬ ‫اﮐﺒﺮﯾﺎن‬ ‫ﻣﻬﺪی‬ ‫رﻓﯿﻌﯽ‬ ‫ﺣﺴﻦ‬ ‫دﮐﺘﺮ‬ ، 2 ‫ﺳﺠﺎدی‬ ‫ﺣﻤﯿﺮا‬ ‫دﮐﺘﺮ‬ ، 3 ، ‫ﮐﺮﯾﻤﻠﻮ‬ ‫ﻣﺴﻌﻮد‬ ‫دﮐﺘﺮ‬ Socio-Economic Status, Religious Attitudes, and Being Hopeful to Future as Predictors of Drug Abuse in Unemployed Youth

Akbarian, Rafiee, Sajadi, Karimlou
unpublished
fatcat:d2gk5m3z5vdhlinrywl5w2pday