Data-driven Laser Plane Optimization for High-precision Numerical Calibration of Line Structured Light Sensors

Jingbo Zhou, Laisheng Pan, Yuehua Li, Renjie Du, Fuxiang Zhang
2021 IEEE Access  
doi:10.1109/access.2021.3072662 fatcat:77pcgizyefhuxbdddsp6b6y74e