AUTOMATYKA • 2008 • Tom 12 • Zeszyt 3

Katedra, Informatyki Stosowanej, Politechnika £ódzka, Piotr Urbanek, Andrzej Fr¹czyk, Jacek Kucharski
unpublished
Algorytmy eliminacji wp³ywu zmian emisyjnoœci powierzchni w bezstykowych pomiarach temperatury wiruj¹cego walca stalowego 1. Wprowadzenie Nagrzewane indukcyjnie obracaj¹ce siê walce stalowe wykorzystywane s¹ w przemy-œle papierniczym i tekstylnym, np. na etapie wykoñczania (g³adzenia) papieru lub tkanin (sklejanie, nadruki itp.). Jednym z wa¿nych technologicznie czynników w tego typu proce-sach jest utrzymywanie wymaganej wartoœci temperatury walca. W celu zapewnienia zada-nego rozk³adu
more » ... ury wzd³u¿ tworz¹cej walca, zachodzi potrzeba zastosowania wie-losekcyjnego uk³adu grzejnego, który jest sterowany w zamkniêtym uk³adzie regulacji temperatury powierzchni. W uk³adach tego typu, w zale¿noœci od d³ugoœci walca liczba sekcji grzejnych mo¿e wynosiae od kilku do kilkunastu. Przyk³adowy schemat blokowy pó³przemys³owego uk³adu pomiaru i regulacji tempe-ratury obracaj¹cego siê walca przedstawiono na rysunku 1. Testowany uk³ad laboratoryjny sk³ada siê z szeœciu sekcji. Ka¿dy obwód uk³adu sterowania sk³ada siê z bezstykowego czujnika temperatury o napiêciowym sygnale wyjœciowym odpowiadaj¹cym charakterystyce termoelementu ty-pu K (infra-red thermocouple), cyfrowego regulatora o odpowiednio dobranej strukturze [1, 2] generuj¹cego standardowy sygna³ sterowania (0-10V) na wejœcie generatora tyrysto-rowego w.cz., który poprzez wzbudnik wytwarzaj¹cy pole elektromagnetyczne indukuje tu¿ pod powierzchni¹ walca pr¹dy wirowe zwiêkszaj¹ce jego temperaturê. W warstwie implementacyjnej rozpatrywany system pomiarowo-steruj¹cy sk³ada siê z opartego na ³¹czu Ethernet 10/100 laboratoryjnego uk³adu gromadzenia danych o nazwie firmowej DaqLab/2000™, zawieraj¹cego 16-bitowy przetwornik A/C, C/A. Uk³ad ten próbkuje dane pomiarowe z czêstotliwoœci¹ do 200 kHz, zawiera osiem analogowych kana-³ów wejœciowych, oraz cztery kana³y wyjœciowe.
fatcat:jlmjo5k36fczldfhxwndzib4zy