KISRAKLARDA KAN PROGESTERON DÜZEYİNİN ÖLÇÜMÜ İLE GEBELİĞİN TANISI

ÇELEBİ Muzaffer
1996 Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi  
Pregnancy diagnosis in mares by determination of the blood progesterone concentration Summary: fn this study the serum levels of progesterone in mares were determined by Radioimmunoassay (RfA) and Enzymeimmunoassay (EfA) for early pregnancy diagnosis on day 20 following mating. Serum progesterone concentrations on day 20th after flrst mating were obtained to be 5.8Il.53 ng/ml and 0.83i:fJ.37 ng/ml by RJA, 5.7Il .42 ng/ml and 0.74ifJ.28 ng/ml by EfA in pregnant and non-pregnant mares,
more » ... t mares, respectively. Progesterone levels were compared by using both RfA and EfA and the coefficient of correlation was 0.93. The accuracy of the progesterone test to pregnancy and non-pregnancy were %87.5 and 100%, respectively. Özet: Bu çalışmada, gebeliğin erken dönemde teşhisi amacı ile ilk çiftleşmeden sonraki 20. günde kan progesteron düzeyleri Radioimmunoassay (RfA) ve Enzymeimmunoassay (EfA) yöntemleri ile karşılaştırmalı olarak ölçüldü. İlk çiftleşmeden sonraki 20. günde serum progesteron düzeyi. gebe olanlarda RJA ile 5.8r.1.53 ng/ml, gebe olmayanlarda 0.83r.O.37 ng/ml, EfA ile gebe olanlarda 5.7r.1.42 ng/ml, gebe olmayanlarda ise 0.74r.O.28 ng/ml tespit edildi. R/A ve E/A ile tayin edilen progesteron miktarlarının karşılaştırılmasında korelasyonun 0.93 bulunduğu bu çalışmada, 20. günde gebe olanların teşhisindeki doğruluk oranı %87.5, gebe olmayanların teşhisindeki doğruluk oranı da %/00 olarak tespit edildi.
doi:10.1501/vetfak_0000000722 fatcat:tw3yngcrd5bsnp2mp35mnw5sje