Foster Care and Its Transformation in Slovakia – Proclamation and Reality
Transformácia náhradnej starostlivosti na Slovensku – proklamácie a realita

Albín Škoviera
2015 Sociální Pedagogika  
Abstrakt: Autor prezentuje proces transformácie inštitucionálnej i rodinnej náhradnej výchovy v Slovenskej republike v troch rovinách. Ide o spoločensko-politické kontexty, ktoré viedli jednak k tomu, že "školské" i "zdravotnícke" detské domovy prešli na Slovensku pod rezort sociálny, jednak k tomu, že sa pretrhla kontinuita zmien, prikročilo sa k systémovému rezu a odmietali sa akékoľvek skúsenosti získané v predchádzajúcom období. Postupne sa odbúravalo temer všetko, čo sa spájalo s výchovou.
more » ... V druhej rovine predkladá vybrané "transformačné" proklamácie, očakávania, ale i niektoré praktické kroky spojené s transformačnou kampaňou. V tretej rovine reflektuje niektoré súčasné odborné problémy náhradnej výchovy, ktoré vyplývajú z "politických" zadaní, nekvalitného systému i nedostatočného rešpektovania psychologických a pedagogických poznatkov.
doi:10.7441/soced.2015.03.02.05 fatcat:fs3rmyo755bnracnvjuo3bptx4