Dobór sprzętu budowlanego koparek i samochodów samowyładowczych w aspekcie minimalizacji emisyjności CO2 z wykorzystaniem metod prognostycznych

Magdalena Rogalska
2016 Budownictwo i Architektura   unpublished
Streszczenie: W pracy podjęto próbę prognozowania emisyjności CO2 przez zestaw maszyn koparka i samochód samowyładowczy. Emisyjność dwutlenku węgla maszyn do wykonania określonego zadania roboczego zależy od wydajności maszyn. W etapie pierw-szym pracy prognozowano wydajność koparek. Zebrano dane techniczne i organizacyjne mające hipotetyczny wpływ na wydajność koparek takie jak: pojemność łyżki, rodzaj narzędzia roboczego, kategorię gruntu, ładowność środka transportowego, rodzaj drogi
more » ... ej, lata pracy operatora, wilgotność gruntu, odległość wywozu gruntu, temperatu-ra powietrza, awaryjność. Zakodowano zmienne lingwistyczne, przekształcono dane tak by uzyskać najlepsze wyniki. Prognozowano wydajność koparek. Wykorzystano metodę prognozowania regresji wielorakiej. Przeprowadzono analizę autokorelacji i autokorelacji cząstkowej reszt oraz analizę wrażliwości. Obliczono błędy MAPE prognoz. Na podstawie otrzymanego modelu prognostycznego wykonano przykład obliczeniowy doboru maszyn w aspekcie emisyjności dwutlenku węgla. Sformułowano wzór obliczeniowy do kwantyfi-kacji liczby kilogramów dwutlenku węgla powstającego w czasie wykonywania robót ziemnych. Z przeprowadzonych analiz wynika, że kryterium minimalizacji emisji dwutlen-ku węgla jest wprost proporcjonalne do pojemności łyżki koparki i ładowności środka transportowego. Słowa kluczowe: wydajność koparek, emisyjność CO2, metoda regresji wielorakiej. 1. Wprowadzenie Planując wykorzystanie maszyn do robót ziemnych jednym z czynników wyboru mo-że być poziom emisyjności dwutlenku węgla. Proponuje się obliczenie liczby kilogramów emitowanego dwutlenku węgla, podczas wykonywania robót ziemnych, przez zestaw maszyn koparkę i samochody samowyładowcze zgodnie ze wzorem (1). 1 2 2 2 2 CO CO CO e Q d dk Q s d ds D W Ł          [kg] (1) gdzie: DCO2-emisja dwutlenku węgla powstająca w wyniku pracy koparki i samochodów wyładowczych [kg], Q-liczba m 3 wykopu, d1-zużycie paliwa przez koparkę [l/m-g], dkCO2-współczynnik przeliczeniowy emisji dwutlenku węgla ze spalania 1 litra paliwa przez koparkę, dsCO2-współczynnik przeliczeniowy emisji dwutlenku węgla ze spalania 1 litra paliwa przez samochód samowyładowczy, We-prognozowana wydajność eksploata-cyjna koparki z uwzględnieniem warunków technicznych i organizacyjnych, ρ-gęstość gruntu [T/m 3 ], s-liczba kilometrów przejazdu samochodu, d2-zużycie paliwa przez samochód samowyładowczy [l/km], Ł-ładowność samochodu [T]
fatcat:4nhs452mtnh5tec2zbl3tfxkgm