Rheological investigation for the landslide Slano Blato near Ajdovščina (Slovenia)

Karmen Fifer Bizjak, Andreja Zupančič
2007 Geologija  
The landslide Slano Blato, is situated above the village Lokavec near Ajdov{~ina in the weat of Slovenia. It has a relatively long history and was first mentioned in a document in 1887. At that time it destroyed a part of a main road and reconstruction works took 17 years. In the last decade, movement of the landslide was observed in November 2000, when it reached distances of 60-100 m/day. By means of geotechnical research work on the landslide in the year 2004, several rheological tests were
more » ... lso carried out, which is not usual for geotechnical research work. A stability analysis was carried out numerically by applying the Burger elasto-plastic model. The model took into account geomechanical and rheological characteristics of the landslide. Izvle~ek Plaz Slano Blato leži nad vasjo Lokavec pri Ajdov{~ini v zahodnem delu Slovenije. Ima že dokaj dolgo zgodovino, saj je bil v dokumentih omenjen že leta 1887. V tem ~asu je uni~il glavno cesto in njegova sanacija je trajala 17 let. V zadnjem desetletju so bili prvi ve~ji premiki na plazu v novembru 2000. Najve~ji izmerjeni pomiki splazele mase so bili 60-100 m/dan. V letu 2004 so se izvajale geotehni~ne raziskave za namen pridobitve podatkov za sanacijo plazu. V sklopu teh raziskav so bile izvedene tudi obsežne reolo{ke raziskave. Stabilnostne analize so bile izvedene z Burgerjevim elasto-plasti~nim modelom. Model pri izra~unu upo{teva geomehanske in reolo{ke karakteristike splazele mase.
doi:10.5474/geologija.2007.010 fatcat:j2uh4e2v6fgtlgdzqnlqzteygi