Rotation effect on spin current in curved space-time

Teng-Bo Lyu, Pei Zhang, Rui-Tao Wu, Xiao-Li Wang
2019 Wuli xuebao  
2) (陕西理工大学物理与电信工程学院物理系, 汉中 723001)
doi:10.7498/aps.68.20182260 fatcat:pugb2n5xrbasrdhg7t4qkcuey4