Effect of Cooling Rates on Microstructures during Solidification Process of Liquid Metal Zn

LIN Yan, 湖南大学物理与微电子科学学院, 长沙 410082, School of Physics and Microelectronics Science, Hunan University, Changsha 410082, P. R. China, LIU Rang-Su, TIAN Ze-An, HOU Zhao-Yang, ZHOU Li-Li, YU Ya-Bin
2008 Wuli huaxue xuebao  
doi:10.3866/pku.whxb20080212 fatcat:toes2dr4nzdtlm2faakt4ehpoi