Üniversite Öğrencilerinin Kan Bağışı Konusundaki Farkındalıkları ve Yaklaşımları University Students Awareness and Approach on Blood Donation Sakarya Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO Müdürü Sakarya University Students Awareness and Approach on Blood Donation Students Awareness and Approach on Blood Donation

Gökhan Küçükkara, Türker Dönmez, Ahmet Altındiş, Ferhat Aslan, Selma Altındiş, Sakarya Üniversitesi, Sağlık Enstitüsü, Tıbbi Mikrobiyoloji, Sakarya Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Sakarya Öğrencisi, Medipol Üniversitesi (+95 others)
unpublished
makale 6 ISSN:2149-455X Makale / Article Özet Amaç: Bu çalışmada, üniversite öğrencilerinin kan bağışı hakkındaki bilgi ve tutumlarının ölçülmesi amaçlanmıştır Yöntem: Ankete Sakarya Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda kayıtlı 147 öğrenci katılmıştır. Literatür taraması ile hazırlanan 29 soruluk ankette katılımcıların demografik bilgileri, kan bağışı hakkındaki bilgi ve tutumlarını belirlemeye yönelik veriler elde edilmesi planlanmıştır. Öğrencilere anketlerle ilgili gerekli ön
more » ... bilgi verilerek gönüllük esasına göre katılmak isteyenlere yazılı anket soruları verilip cevapları işaretlemeleri istenmiştir. Veriler istatistiksel işlemlerle değerlendirilmiştir. Bulgular: Anket çalışmasına n=147 (Kadın=135, Erkek=12) gönüllü öğrenci katılmıştır. Katılımcıların yaş ortalaması 20.3±2.4 olarak belirlenmiştir. Katılımcıların %61.9'u (n=91) 1.yıl, %33'ü (n=49) 2.yıl öğrencisidir. "Kan bağışının önemi ile ilgili bir eğitim aldınız mı?" sorusuna araştırmaya katılan öğrencilerin %20.4'ü evet, %27.9'u kısmen derken %47.6'sı böyle bir eğitim almadıklarını belirtmişlerdir. Katılımcıların %95.2'si "Kan bağışının hayat kurtarıcı olduğunu düşünüyorken" kan bağışında bulunmuş olanların oranı %12.2 olarak belirlenmiştir. "Kan bağışı kampanyasında bağışçı veya destek olarak görev aldınız mı?" sorusuna katılımcıların % 89.1'i hayır cevabını vermişlerdir. Katılımcıların %19.7'si kendi kan grubunu bilmediklerini işaretlerken, bir ünite kanın en fazla üç hasta için kullanılabileceğini belirtenlerin oranı da %23.8 olarak tespit edilmiştir. "Ülkemizde Kan bağışının artırılması için sizce aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?" sorusuna katılımcıların %78.9'u düzenli eğitim verilmesi gerektiğini belirtmişlerdir. Sonuç: Çalışmamızda Sağlık Meslek Yüksek Okulu öğrencilerinin sorulara verdikleri yanıtlarda kan bağışı konusunda olumlu bakış açısına sahip oldukları fakat farkındalıklarının yeterli seviyede olmadığı anlaşılmaktadır. Kan bağışı konusunda önemli bir duyarlılığa sahip olmalarına rağmen, çok az oranda öğrencinin kan bağışında bulunmuş olduğu görülmektedir. Anket verileri göz önüne alındığında kan bağışı ve önemi konularında yeterli bilincin geliştirilebilmesi için düzenli eğitimler verilmesi gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Abstract Aim: In this study, it was aimed to measure the knowledge and attitudes of university students about blood donation Methods: The questionnaire was attended by 147 students registered at Sakarya University Health Services Vocational School. The survey prepared by the literature search was designed to obtain demographical information about the participants and to determine the information and attitudes about the blood donation. Students are informed by explaining necessary preliminary information about the survey and to ask questions to participate according to the principle of voluntarism. The data were evaluated by statistical procedures. Results: The survey participants included n = 147 (Female = 135, Male = 12) volunteers. The average age of the participants was 20.3 ± 2.4. 61.9% of the participants (n = 91) were 1st year, 33% (n = 49) were 2nd year students. 20.4% of the students who participated in the survey said "yes" 27.9% of them said "partially" and 47.6% of them said that they did not receive such education in the question "Have you received an education on the importance of blood donation?". 95.2% of the participants believe that "blood donation is lifesaving" but only 12.2% of participants donated blood. In response to the question "Did you serve as a donor or support for your blood donation campaign?" 89.1% of the participants gave "no" response. While 19.7% of participants indicated that they did not know their blood group, the rate of those who stated that a unit of blood could be used for a maximum of three patients was found as 23.8%. In response to the question "Which of the following should be done in order to increase blood donation in our country?" 78.9% of the participants stated that regular education should be given. Conclusion: In our study, it was understood that Healthcare Vocational School students had a positive view of blood donation in their answers to the questions, but their awareness was not at a suffi cient level. Although they have an important sensitivity to blood donation, very few students seem to have donated blood. When the questionnaire is taken into consideration, it is necessary to provide regular trainings in order to develop suffi cient consciousness about blood donation and prevention.
fatcat:lhik7l3imraffc4hihlgioow5u