استناد و اثبات قانون خارجی:مقایسه‌ای بین سیستمهای مهم اروپایی

تره ور سی‌. هارتلی, محمدجعفر قنبری جهرمی
1998 Majallah-i Huqūqī-i Biyn/al-milalī-i  
doi:10.22066/cilamag.1998.18162 doaj:a61a5faf28bd4be08d426ceb07024b98 fatcat:pmzf3gmmvrbo3oldofmnut2nwy