A RESEARCH ABOUT THE TV WATCHING HABITS AND CHOICE OF PROGRAM AND CHANNEL OF THE PRIVATE UNIVERSITY STUDENTS

Mihalis KUYUCU
2016 The Turkish Online Journal of Design Art and Communication  
ÖZ Bu çalışmada geleneksel medyanın en popüler ve güçlü mecrası olan televizyon mecrasının vakıf üniversitelerinde eğitim gören öğrenciler tarafından nasıl kullanıldığına dair bir tanımlayıcı araştırma yapılmıştır. Çalışmada bu kapsamda İstanbul il sınırları içinde vakıf üniversitelerinde burssuz eğitim gören 650 öğrenciye televizyon izleme süresi ve televizyon program türleri izleme alışkanlıklarını araştıran bir anket uygulanmıştır. Anket sonucunda elde edilen bulgular TNS 'nin
more » ... 'nin gerçekleştirdiği televizyon izleme ölçümleri sonuçlarında AB Grubunun televizyon izleme alışkanlıkları ile kıyaslanmıştır. Araştırma sonucunda vakıf üniversitelerinde burssuz eğitim gören üniversite öğrencilerinin televizyonda izledikleri program türleri ve kanallarının TNS Araştırma şirketi verilerinde yer alan AB Grubunun verileri ile paralel sonuçlar verdiği görülmüştür. Buna göre her iki kitle de televizyonda en çok dizileri daha sonra ise sırayla haber programları ile yarışma programlarını izlemeyi tercih etmektedir. Araştırma bulgularına göre Vakıf üniversitelerinde eğitim gören öğrenciler günde ortalama 2-3 saat arasında televizyon izlerken daha çok ulusal lisansla yayın yapan ana akım televizyon kanallarını izlemeyi tercih ettiği görülmüştür. Elde edilen tüm bu veriler TNS'nin gerçekleştirdiği televizyon izleme ölçümlemesinde AB Grubu olarak tanımlanan hedef kitlenin bulguları ile aynı özellikleri taşımaktadır. ABSTRACT In this study there has been done a research on how the private university students use the television which is one of the most popular and powerful tool in traditional media. In the study there a survey exploring the television watching habits and program preferences of 650 non-scholarship university students who are in private university. The findings were analyzed with the television ratings of TNS Company in AB Socio economic target. In the final it was found that the findings of the questioner and the ratings of TNS company are similar in these two target groups. According to this both the private university students and the AB Socio-economic level television audience watch mostly the soap operas most and than news programs and contest programs in TV. According the findings the university students of private universities are watching TV about 2-3 hours daily, and prefer mostly to watch the national licensed TV channels. All the finding of the private university students are matching with the results of TNS's television ratings of AB Group. GİRİŞ Görselliği ile işitselliği bir arada sunan televizyon tüm mecralar içinde tüm zamanların en popüler mecrası olarak tarihe geçmiştir. Ortaya çıkışı ile birlikte radyonun popülerliğini elinden alan mecra, yirminci yüzyılın ikinci yarısından itibaren en önemli popüler kültür yayma araçlarından biri olmayı başarmıştır. Popüler kültürün en büyük propaganda aracı olan "öldüren eğlence" televizyon, pek çok bilim adamı tarafından ağır eleştirilmiş ve kitlelerin bu mecradan nasıl etkilendiğine dair sayısız araştırma yapılmıştır. Televizyon zamanla öylesine popüler olmuştur ki Andy Warhol'un dediği gibi herkese 15 dakikalığına şöhret kapılarını açabilen bir mecra olmayı başarmıştır. Küresel sembollerin yayılması anlamında en önemli görevi üstlenen mecralardan biri olan televizyon, diğer medya araçlarına göre hem söylediği hem de gösterdiğinden diğer kitle iletişim araçlarından ayrılır. Televizyon bireylerin içinde yaşadıkları kültüre ait bilgi edinmelerinin esas aracıdır. Bu yüzden televizyon, dünyanın doğru biçimde nasıl sunulacağının modelini oluşturur (Postman, 1994:96). Geçmiş yıllarda farklı kültürlere ait hikâyeler, masallar, efsaneler gibi ritüeller toplumun liderleri veya kanaat önderleri ya da din adamları tarafından yüzyüze aktarılmaktaydı. Bugün bu iş televizyon tarafından yapılmaktadır. Televizyon, bu bireylerin görevlerini üstlenerek, değerlerin öğretilmesi ve yaygınlaşması adına en fazla kişiye , en kısa zamanda, en uzun süreli ve en çok hikayeyi anlatarak hizmet sunmaktadır (Bauman,1999:92).Televizoyn toplumsal yaşam içerisinde televizyon oldukça güçlü ve zamanla önemi daha da artan bir kitle iletişim aracı olarak dikkat çekmektedir. Çünkü onu seyredenlere, değişik amaçlar doğrultusunda, zevk ve ruhsal gereksinimlerine göre hizmet vermektedir. Ses ve görüntüyü birleştirerek, yaşadığımız dünyayı, evreni küçülten, belki de "köyleştiren" televizyon, popüler, tanınmış bir sanat gösterim aracı niteliğindedir. Televizyon bu niteliğiyle, simgeleri aktarır ve genelleştirir, yayar, halkın kullanımına sunar. Bu simgelerle belli anlamlar aktarır ve bunlar, kimi zaman karmaşık ve alımlanması zor; kimi zaman ise o denli yalın olabilir (Küçükerdoğan, 2009:10). Programın Amacına Göre Yayın Türleri Her televizyon programının belli bir amacı bulunmaktadır. Yayınların haber verme, eğitme, eğlendirme işlevleri, programların genel amacını oluşturmaktadır. Bu açıdan bakıldığın yayınlar, haber, eğitim, kültür, müzik, eğlence, propaganda gibi ana yayın türlerine ayrılmaktadır. Amaç neyse The 450 yayında ana öğe olarak bu vurgulanır. Yan öğeler her programda yer almaktaysa da esas olan yayınların ana öğesine göre ayrıldığıdır. Yayınların Kapsama Alanına Göre Yayın Türleri Yayınlar günümüzde yaygın olarak uydu aracılığı ile dijital olarak ya da kablolu yayınlar aracılığı ile yapılıyorsa da, özellikle yerel yayınlar için karasal yayın türü halen büyük önem taşımaktadır. Karasal yayıncılık açısından düşünüldüğünde yayınların kapsama alanı, yayıncılık açısından önem taşımaktadır. Yayınlar, ulusal yayınlar, bölgesel yayınlar, yerel yayınlar ve dış yayınlar şekline gruplanabilmektedir (Aziz, 2013: 98-103).. Submit
doi:10.7456/10604100/008 fatcat:isbcemsnqfbrro3suofw3lo5vq