Monikulttuurinen kompetenssi historianopetuksen tavoitteeksi?

Sirkka Ahonen
2009 Kasvatus & Aika   unpublished
Virta. 2008. Kenen historiaa monikulttuurisessa koulussa. Suomen kasvatus-tieteellisen seuran Kasvatusalan tutkimuksia 39, 190 s. Kansallisen identiteetin pönkittäminen miellettiin ennen laajalti historianopetuksen päätehtäväksi. Toisen maail-mansodan jälkeen kunnon kansalaisen ja kriittisen maail-mankansalaisen ihanteet kuitenkin jättivät vanhakantai-sen patriotismin varjoonsa. Tänään koulujen historialuo-kissa vaikuttaa hyvin konkreettinen haaste: maahanmuut-tajaoppilaat. Esimerkiksi Turun
more » ... uskouluissa heitä oli noin 1500 vuonna 2007. Turun yliopiston historian ja yhteiskuntaopin didaktii-kan professori Arja Virta ei aikaillut ja arkaillut tarttua monikulttuuristen historialuokkien ongelmiin. Turun Normaalikoulun yläkoulussa maahanmuuttajia on 47 pro-senttia ja paikkakunnan muutamissa muissakin kouluissa yli 10 prosenttia. Virta kokosi laadullisen haastattelu-ja tekstiaineiston tutkimusjoukosta, johon kuului kahdeksan historian ja yhteiskuntaopin opettajaa, 22 opettajaksi val-mistuvaa historianopiskelijaa ja 36 maahanmuuttajataustaista yläkoulun oppilasta. Virta lähtee liikkeelle historian didaktiikan ankkurikäsitteistä, historiatietoisuudesta, historiallisesta identiteetistä ja menneisyydenhallinnasta. Hän avaa käsitteet ajanmukaisen kansainvälisen historiateoreettisen ja-didaktisen kirjallisuuden avulla. Menneisyydenhal-linta nousee avainkäsitteeksi etenkin niissä koululuokissa, joissa opiskelevat nuoret työstä-vät perheidensä usein traumaattisia lähihistorian kokemuksia. Mukana on maahanmuuttajia Bosnia-Herzegovinasta, Irakista ja Somaliasta. Yksi Virran tutkimuskysymyksistä onkin, miten vaikeiden ja ristiriitaisten aiheiden käsittely koulussa onnistuu. Niin opettajilla kuin oppilailla on edessään kysymys, edellyttävätkö oppilaan identiteettitarpeet vaikeiden kysy-mysten pöydälle nostamista vai sivuuttamista. Maahanmuuttajaoppilaiden haastattelut ovat aineiston koskettavimpia osia. Osa oppi-laista ei halua taustaansa otettavan luokassa esille, kun taas osa kaipaa oman maan historian ja etenkin sen traagisten lähivaiheiden huomioon ottamista, nuorten vanhemmat kun eivät aina halua tai tohdi niistä kertoa. Koulu ei monien mielestä huolehdi etnisen identiteetin aineksien tasapuolisesta tarjonnasta. Muutama oppilashaastateltava toteaa, että koulun his-toria on "aika suomalaista" vaikkakin mielenkiintoista. Yläasteikäinen venäläinen saattaa jopa olla huomannut ristiriidan kotona välitetyn ja koulussa esitetyn historian välillä. Aina-kin yhtä haastateltavaa ristiriita on ennemminkin inspiroinut kuin loukannut. 89
fatcat:jvqw7exrzjb2hjd2v7k6gdyzni