Türkçe Eğitimi Bölümlerindeki Öğretim Elemanlarının Niteliğine İlişkin Bir Araştırma

Erkan ÇER
2016 Ana Dili Eğitimi Dergisi  
Öz Bu çalışma, Türkçe eğitimi bölümlerinde görev yapan öğretim elemanlarının genel niteliklerini belirlemeyi amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda, nitel bir araştırma deseni kullanılarak Türkçe eğitim bölümlerinde yer alan öğretim elemanlarının nitelikleri incelenmiştir. Doküman incelemesi yöntemi kullanılan bu çalışmanın veri kaynağını, Türkçe eğitimi bölümlerindeki öğretim elemanlarının uzmanlık alanları ve akademik unvanları oluşturmaktadır. Bu yönüyle, ilk olarak "Öğrenci Seçme ve
more » ... i Seçme ve Yerleştirme Sistemi Merkezi" (ÖSYS) 2015 yılı yükseköğretim programları ve kontenjanları kılavuzu incelenerek "Türkçe Öğretmenliği"ne sahip 62 üniversite belirlenmiştir. İkinci olarak, belirlenen üniversitelere "Yüksek Öğretim Kurulu" (YÖK)'ün bilgisunar adresinden ulaşılarak bölümlerdeki öğretim elemanlarına ilişkin araştırma kapsamında ele alınan bilgilere ulaşılmış ve bu bilgiler "Yüksek Öğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi"nden elde edilen verilerle de desteklenmiştir. Araştırmaya konu olan verilere ise içerik çözümlemesi türlerinden sıklık çözümlemesi tekniği uygulanmıştır. Bu yüzden veriler, bilgisayar ortamına aktarılmış ve SPSS 23 programı aracılığıyla Türkçe eğitimi bölümlerinde yer alan öğretim elemanlarının üniversitelere göre dağılımları, Türkçe eğitimcisi olup olmadıkları, akademik unvanları ve cinsiyetleri ortaya çıkarılmıştır. Bu çalışma sonucunda ise, Türkiye'de 193 üniversite içinde toplam sayısının 62 olduğu Türkçe eğitimi bölümlerinde yer alan öğretim elemanlarından (n=335) salt 123 (% 36.7)'ünün Türkçe eğitimcisi, 150 (% 44.8)'sinin Türk Dili ve Edebiyatı uzmanı ve 62 (% 18.5)'sinin farklı dallarda alan uzmanı olduğu görülmüştür. Bu durum, Türkçe eğitimi bölümlerinde yer alan Türkçe eğitimcisi sayısının oldukça yetersiz olduğunu ortaya koymaktadır. Abstract This study aims to determine the general quality of instructors serving in the Departments of Turkish Language Teacher Education. For the purpose of this study, the qualities of the instructors in the Departments of Turkish Language Teacher Education were determined using qualitative research design. Fields of specialization and academic titles of the instructors formed the source of the data in this study for which document analysis method was used. Firstly, 62 universities, which had "Department of Turkish Language Teacher Education" listed in the 2015 guide of higher education programs and quotas of the Student Selection and Placement System Center (OSYS), were identified. Secondly, the information about the instructors was obtained through the "info provider" section of Council of Higher Education (YOK) official website, and this information was supported by the data obtained with the Council of Higher Education National Dissertation Center.
doi:10.16916/aded.08977 fatcat:v3sando3yndxtfw6cb3ia6pdsq